Атестаційній архітектурно-будівельній комісії _____________________________________

                  (прізвище, ім’я, по-батькові)

Паспорт: серія______№________________

_____________________________________

                          (ким виданий, дата видачі)

контактні дані ________________________

_____________________________________
_____________________________________

(місце проживання: поштовий індекс, область/район,

 місто, вулиця, будинок, квартира, контактний телефон,

e-mail)

член саморегулівної організації всеукраїнської

 громадської організації 

 

«Гільдія проектувальників у будівництві»

з ________________ 201___ року

 

 

Заява

про проведення  професійної атестації

 

Прошу провести професійну атестацію мене, як відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, та видати кваліфікаційний сертифікат інженера-проектувальника.    Із Стандартами професійної діяльності інженера-проектувальника, що має сертифікат, ознайомлений та зобов’язуюсь їх дотримуватись.

Маю намір виконувати такі роботи (надавати послуги), пов’язані із створенням об’єктів архітектури (обирається із визначеного у додатку переліку):

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

З порядком проведення професійної атестації, розміром та порядком внесення плати за її проведення ознайомлений.

Достовірність інформації та доданих до цієї заяви документів гарантую.

Повідомлений про володільця персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, свої права, визначені Законом України «Про захист персональних даних», мету збору персональних даних та осіб, яким передаються або можуть передаватися мої персональні дані.

До заяви додаються:

1) копія паспорта на ____ арк;

2) копія довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків на ____ арк. (не подається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

3) копія документа (документів) про освіту на ___ арк;

4) копія трудової книжки на ____ арк;

5) копія документа про підвищення кваліфікації шляхом підготовки до атестації за відповідними програмами на ___ арк;

6) стислий звіт про професійну та творчу діяльність на ___ арк.

7) інші документи (або їх копії), що підтверджують професійну спеціалізацію, рівень кваліфікації та знань на ___ арк.

Додаткові пункти заповнюються за аналогією з п.п. 1-6, якщо за вибором заявника до заяви додаються інші документи (або їх копії), що підтверджують професійну спеціалізацію, рівень кваліфікації та знань (зокрема, державні нагороди, звання, дипломи містобудівних і архітектурних конкурсів, документи про наукові досягнення, рекомендації відокремленого підрозділу ВУГіП або професійної організації за відповідним напрямом).

_______________                        _______________________   _____________________

               (дата)*                                                                            (підпис)                                          (прізвище та ініціали)

 

* - заповнюється після прийняття заяви представником Атестаційної архітектурно-будівельної Комісії