top
bottom
1

Стандарт оказания административной услуги

  ua ru

СТАНДАРТ

надання адміністративної послуги з проведення професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури

І. Загальні положення

Терміни, що використовуються у цьому Стандарті, вживаються в значенні:

адміністративний орган, що надає послугу, – Мінрегіон України, який утворює Атестаційну архітектурно-будівельну комісію (далі - Комісія) з метою здійснення професійної атестації відповідальних виконавців робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, відповідно до Закону України «Про архітектурну діяльність» та Порядку проведення професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2011 № 554 (далі – Порядок професійної атестації);

адміністративна послуга – державна послуга, яка є результатом проведення Комісією професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури;

одержувач адміністративної послуги (далі - виконавець) – архітектор, інженер-проектувальник, інженер технічного нагляду, експерт, які звернулися до Комісії за адміністративною послугою.

ІІ. Перелік категорій одержувачів адміністративної послуги

Виконавець (архітектор, інженер-проектувальник, інженер технічного нагляду, експерт), який:

здобув вищу освіту за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста, магістра за напрямом професійної атестації, має стаж роботи за фахом не менше ніж три роки;

не здобув вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра за напрямом професійної атестації, але має стаж роботи у сфері містобудування не менше ніж десять років.

ІІІ. Перелік документів, необхідних для надання адміністративної послуги

3.1. Для одержання адміністративної послуги виконавець подає Комісії заяву про проведення професійної атестації, в якій зазначає напрям професійної атестації, своє прізвище, ім'я, по батькові, паспортні та контактні дані.

До заяви додаються:

 • копії паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків (не подається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);
 • засвідчені в установленому порядку копії:
 • документа (документів) про освіту;
 • трудової книжки;
 • документа про підвищення кваліфікації за відповідними програмами за напрямом професійної атестації;
 • стислий звіт про професійну діяльність та/або творчі досягнення виконавця.

Виконавець також може подавати інші документи, що підтверджують професійну спеціалізацію, рівень кваліфікації та знань виконавця (зокрема державні нагороди, звання, дипломи містобудівних і архітектурних конкурсів, документи про наукові досягнення, рекомендації двох атестованих виконавців або професійної організації за відповідним напрямом).

Заява про проведення професійної атестації разом з доданими до неї документами приймається за описом, копія якого видається виконавцю з відміткою про дату прийняття документів.

3.2. У разі зміни відомостей, зазначених у поданих документах, виконавець зобов'язаний протягом десяти робочих днів письмово повідомити про це Комісію. До такого повідомлення додаються засвідчені в установленому порядку копії відповідних документів.

ІV. Склад і послідовність дій

виконавця та Комісії, опис етапів надання адміністративної послуги

4.1. Проведення професійної атестації передбачає такі дії:

для виконавця:

 • подання до Комісії заяви та документів, зазначених у пункті 3.1 розділу ІІІ цього Стандарту;
 • надання письмової згоди на обробку його персональних даних, що вносяться до Реєстру атестованих осіб;
 • внесення плати за проведення іспиту;
 • складання іспиту;
 • внесення плати за видачу кваліфікаційного сертифіката;
 • отримання кваліфікаційного сертифіката;

для Комісії:

 • прийняття заяви та документів, зазначених у пункті 3.1 розділу ІІІ цього Стандарту;
 • проведення іспиту;
 • за результатами розгляду документів та проведення іспиту встановлення відповідності виконавця кваліфікаційним вимогам, професійній спеціалізації, рівню кваліфікації і знань;
 • прийняття рішення про видачу кваліфікаційного сертифіката чи про відмову у його видачі;
 • на підставі рішення про видачу кваліфікаційного сертифіката та документа про внесення плати за проведення професійної атестації видачу виконавцю кваліфікаційного сертифіката;
 • внесення відомостей про виконавця до Реєстру атестованих осіб.

4.2. Отримання дубліката кваліфікаційного сертифіката передбачає такі дії:

для виконавця:

 • подання заяви про втрату або пошкодження кваліфікаційного сертифіката та підтвердження розміщення у засобах масової інформації повідомлення про втрату сертифіката або надання пошкодженого сертифіката;
 • отримання дубліката кваліфікаційного сертифіката;

для Комісії:

 • прийняття заяви та підтвердження розміщення у засобах масової інформації повідомлення про втрату сертифіката або огляд пошкодженого сертифіката;
 • прийняття рішення про видачу дубліката кваліфікаційного сертифіката;
 • видачу дубліката кваліфікаційного сертифіката.

  V. Вимоги до строку надання адміністративної послуги, а також до строків здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання адміністративної послуги

  5.1. Комісія протягом місяця розглядає подані виконавцем документи, організовує проведення іспиту та приймає рішення про видачу кваліфікаційного сертифіката або про відмову в його видачі.

  5.2. Комісія протягом п'яти робочих днів після прийняття рішення про видачу кваліфікаційного сертифіката вносить до Реєстру атестованих осіб відомості про особу, що його отримала.

  5.3. Комісія письмово протягом п'яти робочих днів після прийняття рішення надсилає виконавцю повідомлення про:

  відмову у видачі кваліфікаційного сертифіката з відповідним обґрунтуванням;

  позбавлення кваліфікаційного сертифіката із зазначенням підстав прийняття такого рішення та вимогою повернути кваліфікаційний сертифікат.

  5.4. Дублікат кваліфікаційного сертифіката видається Комісією протягом десяти робочих днів після надходження від виконавця відповідної заяви.

  VI. Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

  Підставою для прийняття Комісією рішення про відмову у видачі сертифіката може бути:

  невідповідність виконавця кваліфікаційним вимогам;

  непідтвердження його професійної спеціалізації, рівня кваліфікації та знань за результатами іспиту;

  виявлення у поданих документах недостовірної інформації.

  VII. Опис результату, який повинен отримати виконавець

  7.1. У разі проходження професійної атестації Комісія видає виконавцю кваліфікаційний сертифікат.

  Строк дії кваліфікаційного сертифіката для осіб, які працюють за фахом, не обмежується.

  У разі перерви у роботі за фахом строком понад три роки виконавець повинен пройти професійну атестацію в установленому порядку. При цьому роботою за фахом вважаються також викладацька та наукова діяльність, робота в державних органах або органах місцевого самоврядування за умови виконання функцій за напрямом професійної спеціалізації.

  У разі втрати або пошкодження кваліфікаційного сертифіката Комісія видає його дублікат.

  7.2. Виконавець, що отримав кваліфікаційний сертифікат, повинен мати особисту печатку із зазначенням, зокрема, прізвища, імені, по батькові виконавця та номера кваліфікаційного сертифіката.

  7.3. Комісія може позбавити виконавця кваліфікаційного сертифіката за наявності підстав, зазначених у пункті 20 Порядку професійної атестації.

  VIII. Інформація про розмір плати за надання адміністративної послуги

  8.1. Виконавець при проведенні професійної атестації вносить у повному обсязі плату:

  за проведення іспиту – перед проведенням іспиту у розмірі 1,0 мінімальної заробітної плати;

  за видачу (обмін) кваліфікаційного сертифіката – після прийняття рішення про видачу (обмін) кваліфікаційного сертифіката у розмірі 0,6 мінімальної заробітної плати.

  Підтвердженням внесення плати за проведення професійної атестації є платіжне доручення або касовий документ банку чи відділення поштового зв’язку.

  8.2. Дублікат кваліфікаційного сертифіката видається безкоштовно.

  8.3. У разі прийняття Комісією рішення про відмову у видачі кваліфікаційного сертифіката плата за видачу кваліфікаційного сертифіката не справляється.

  Виконавцям, які не склали іспит, плата за його проведення не повертається.

  IX. Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги

  Посадові особи Комісії, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги, повинні знати законодавство України з питань будівництва, архітектури та містобудування, будівельні норми, державні стандарти і правила, порядок ведення діловодства, вільно володіти державною мовою.

  X. Вимоги до місця надання адміністративної послуги

  10.1. Прийом та видача документів здійснюються за місцезнаходженням Комісії.

  10.2. Комісія забезпечує виконавцям умови для якісного одержання адміністративної послуги (місця для очікування, доступ до зразків документів та необхідної інформації тощо).

  10.3. Виконавцю надається можливість копіювання необхідних для надання адміністративної послуги документів.

  10.4. В інтересах осіб з обмеженими можливостями доступ до приміщення, в якому надається адміністративна послуга, обладнаний з урахуванням їх потреб.

  XI. Режим роботи Комісії

  Прийом та видача документів здійснюються відповідно до графіка, який оприлюднюється на офіційному веб-сайті Мінрегіону України.

  Зразок заяви про проведення професійної атестації та перелік документів до неї розміщуються на інформаційному стенді у приміщенні Комісії та на офіційному веб-сайті Мінрегіону України.

  XII. Черговість надання адміністративної послуги (здійснення дій та прийняття рішень) у випадку перевищення попиту на адміністративну послугу над можливістю її надання без очікування, у тому числі терміни й умови очікування надання адміністративної послуги

  Черговість надання адміністративної послуги встановлюється відповідно до дати надходження заяв та відповідних документів.

  XIII. Вимоги до інформаційного забезпечення виконавця при зверненні за одержанням та під час надання адміністративної послуги

  Інформація про цей Стандарт та про порядок отримання адміністративної послуги надається виконавцю безкоштовно під час його особистого чи письмового звернення, а також шляхом:

  опублікування її в офіційних друкованих засобах масової інформації;

  розміщення у мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Мінрегіону України.

  XIV. Особливості надання адміністративної послуги особам похилого віку та інвалідам тощо

  Послуга надається на загальних підставах.

  XV. Порядок виправлення можливих недоліків наданої адміністративної послуги

  Порядок виправлення можливих недоліків наданої адміністративної послуги здійснюється відповідно до законодавства.

   

  Директор Департаменту

  державних програм

  та розвитку

  житлового будівництва

  О.М. Непомнящий

  << Назад 

  МЫ В СОЦСЕТЯХ