top
bottom
1

Стандарти професійної діяльсноті інженерів технічного нагляду.

  ua ru

ПРИЙНЯТО

Правлінням Громадської організації

«Гільдія інженерів технічного нагляду за

будівництвом об’єктів архітектури» 

(протокол від 11.06.2014 № 6/1/14)

Стандарт професійної діяльності 1

«Вимоги до членів Громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об’єктів архітектури» та до якості виконуваних (надаваних) ними робіт (послуг)»

Стаття 1. Предмет регулювання Стандарту

1. Цей Стандарт визначає вимоги до членів Громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об’єктів архітектури»» («ГІТН») та до якості виконуваних (надаваних) ними робіт (послуг).

2. Вимоги Стандарту є обов’язковими для виконання всіма членами «ГІТН».

3. Цей Стандарт, у разі набуття у встановленому законодавством порядку «ГІТН» статусу саморегулівної організації (СРО), є стандартом професійної діяльності цієї СРО обов’язковим для всіх членів «ГІТН», які у зв’язку з цим набувають статусу членів СРО.

Стаття 2. Визначення термінів

1. У цьому Стандарті наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

1.1 послуги – послуги, які надаються ГІТН відповідно до Статуту;

1.2 професійна діяльність – діяльність члена «ГІТН» з виконання робіт за відповідним напрямом професійної атестації, а також з надання послуг споживачам;

1.3 роботи – роботи з технічного нагляду за будівництвом;

1.4 споживачі – фізичні та/або юридичні особи, на замовлення яких член «ГІТН» виконує роботи та/або надає послуги.

Стаття 3. Членство у «ГІТН»

1. Членство у «ГІТН» є фіксованим.

2. Членство у «ГІТН» ґрунтується на засадах добровільності, заборони дискримінації та рівноправності членів «ГІТН» одного виду і форми членства.

3. Порядок набуття та припинення членства у «ГІТН» визначається Статутом «ГІТН».

Стаття 4. Вимоги до членів «ГІТН»

1. Член «ГІТН» повинен:

1.1 виконувати положення нормативно-правових актів, будівельних норм, державних стандартів і правил, правил професійної етики інженерів технічного нагляду,

Статуту «ГІТН», стандартів професійної діяльності «ГІТН» та рішень органів управління «ГІТН»;

1.2 сплачувати членські внески згідно з Положенням про членськівнески до «ГІТН»;

1.3 мати кваліфікаційний сертифікат за відповідним напрямом професійної атестації і бути внесеним до реєстру атестованих осіб;

1.4 відповідати іншим вимогам, визначеним Статутом «ГІТН» та рішеннями органів управління «ГІТН».

2. «ГІТН» може передбачати у стандартах професійної діяльності вищі вимоги до членів «ГІТН» порівняно із вимогами, визначеними нормативно-правовими актами, будівельними нормами, державними стандартами та правилами.

Стаття 5. Права та обов’язки членів «ГІТН»

1. Члени «ГІТН» зобов’язані:

1.1 проходити:

1.1.1 підвищення кваліфікації кожні п’ять років у визначених «ГІТН» організаціях;

1.1.2 професійну атестацію у встановленому законодавством порядку;

1.2 страхувати свою цивільно-правову (майнову) відповідальність перед споживачами згідно із стандартом професійної діяльності 3 «Відшкодування збитків, завданих споживачам унаслідок виконання (надання) членамиГромадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об’єктів архітектури» робіт (послуг) неналежної якості»;

1.3 утримуватись від діянь, що можуть завдати шкоди правам, законним інтересам, репутації, престижу, авторитету «ГІТН» та/або правам, свободам, законним інтересам, репутації, престижу, авторитету інших членів «ГІТН»;

1.4 інформувати споживача про: своє членство у «ГІТН»; стандарти професійної діяльності «ГІТН», які поширюються на членів «ГІТН»; механізм відшкодування збитків, завданих членом «ГІТН»;

1.5 виконувати інші обов’язки, визначені Статутом «ГІТН» і рішеннями органів управління «ГІТН».

2. Члени «ГІТН» мають право:

2.1 на захист «ГІТН» їх професійних, інших прав та інтересів згідно із стандартами професійної діяльності «ГІТН» та чинним законодавством;

2.2 проводити та брати участь у проведенні перевірок за дотриманням членами «ГІТН» стандартів професійної діяльності у встановленому «ГІТН» порядку;

2.3 користуватись іншими правами, визначеними Статутом «ГІТН» і рішеннями органів управління «ГІТН».

Стаття 6. Вимоги до якості виконуваних (надаваних) членами «ГІТН» робіт (послуг)

1. Члени «ГІТН» зобов’язані виконувати (надавати) роботи (послуги) з дотриманням:

1.1 вимог містобудівної документації та вихідних даних, законодавства України, будівельних норм, державних стандартів і правил;

1.2 вимог стандартів професійної діяльності «ГІТН»;

1.3 правил професійної етики інженерів технічного нагляду.

2. «ГІТН» може передбачати у стандартах професійної діяльності додаткові та/або вищі вимоги до якості виконуваних (надаваних) членами «ГІТН» робіт (послуг), порівняно із вимогами, визначеними нормативно-правовими актами, будівельними нормами, державними стандартами та правилами.

3. Члени «ГІТН», з дотриманням вимог законодавства, мають використовувати досягнення науки і технологій, відповідне програмне забезпечення при виконанні робіт за напрямами технічний нагляд за будівництвом будівель і споруд та технічний нагляд за будівництвом доріг, в частині дотримання вимог пожежної безпеки, забезпечення безпеки життя і здоров’я людини, захисту навколишнього природного середовища, забезпечення безпеки експлуатації, забезпечення захисту від шуму, забезпечення економії енергії, виконання інженерних вишукувань, технології будівельного виробництва, кошторисної документації, доріг.

ПРИЙНЯТО

Правлінням Громадської організації

«Гільдія інженерів технічного нагляду за

будівництвом об’єктів архітектури» 

(протокол від 11.06.2014 № 6/1/14)

Стандарт професійної діяльності 2

«Контроль за дотриманням членами Громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об’єктів архітектури» стандартів професійної діяльності»

Стаття 1. Предмет регулювання Стандарту

1. Цей Стандарт встановлює механізм контролю за дотриманням членами Громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об’єктів архітектури» («ГІТН») стандартів професійної діяльності «ГІТН».

2. Вимоги цього Стандарту є обов’язковими для виконання усіма членами «ГІТН» та суб’єктами контролю, що проводять перевірку виконання вимог стандартів професійної діяльності «ГІТН».

3. Цей Стандарт, у разі набуття у встановленому законодавством порядку «ГІТН» статусу саморегулівної організації (СРО), є стандартом професійної діяльності цієї СРО обов’язковим для всіх членів «ГІТН», які у зв’язку з цим набудуть статусу членів СРО.

Стаття 2. Визначення термінів

1. У цьому Стандарті наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

1.1 акт «ГІТН» – рішення органу управління «ГІТН» прийняте у межах повноважень, визначених Статутом «ГІТН», на підставі вимог чинного законодавства;

1.2 близький родич – чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний (двоюрідний) брат, рідна (двоюрідна) сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, а також особа, яка спільно проживає, пов’язана спільним побутом і має взаємні права та обов’язки із членом «ГІТН», щодо якого проводиться перевірка;

1.3 Вимога «ГІТН» – обов’язкова для виконання членом «ГІТН», щодо якого проводилася перевірка, частина акта перевірки, складеного суб’єктом контролю за результатами проведення перевірки, що передбачає усунення порушень стандартів професійної діяльності «ГІТН»;

1.4 контроль – система здійснюваних «ГІТН» заходів, спрямованих на перевірку дотримання членами «ГІТН» стандартів професійної діяльності «ГІТН»;

1.5 послуги – послуги, які надаються ГІТН відповідно до Статуту;

1.6 професійна діяльність – діяльність члена «ГІТН» з виконання робіт за відповідним напрямом професійної атестації, а також з надання послуг споживачам;

1.7 роботи – роботи з технічного нагляду за будівництвом;

1.8 споживачі – фізичні та/або юридичні особи на замовлення яких член «ГІТН» виконує роботи та/або надає послуги.

Стаття 3. Принципи контролю

1. Контроль ґрунтується на принципах:

1.1 саморегулювання;

1.2 заборони дискримінації;

1.3 об’єктивності;

1.4 вичерпності підстав;

1.5 прозорості;

1.6 дотримання прав;

1.7 співвідносності.

2. Принцип саморегулювання передбачає самостійне визначення «ГІТН» підстав для здійснення контролю, порядку його проведення, інших складових контролю, а також заборону незаконного втручання органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами у здійснення контролю.

3. Принцип заборони дискримінації передбачає гарантування реалізації членами «ГІТН», згідно із стандартами професійної діяльності «ГІТН», їхніх прав незалежно від їх раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мови або інших ознак.

4. Принцип об’єктивності передбачає застосування неупередженого підходу до оцінки рішень, дій, бездіяльності членів «ГІТН», врахування під час здійснення контролю усіх обставин, які можуть вплинути на його результати.

5. Принцип вичерпності підстав передбачає визначення «ГІТН» вичерпного переліку підстав для здійснення контролю. Перелік підстав не може містити неконкретних та/або неоднозначних формулювань, які передбачають їх розширене тлумачення.

6. Принцип прозорості передбачає застосування прозорих механізмів під час здійснення контролю щодо членів «ГІТН».

7. Принцип дотримання прав передбачає гарантування членам «ГІТН» реалізації ними, згідно із стандартами професійної діяльності «ГІТН», їхніх прав під час проведення контролю.

8. Принцип співвідносності передбачає застосування до членів «ГІТН» заходів впливу співвідносних вчиненим ними порушенням стандартів професійної діяльності «ГІТН». Такі порушення можуть виявлятись у рішеннях, діях та/або бездіяльності відповідного члена «ГІТН».

Стаття 4. Класифікація та форма контролю

1. Контроль здійснюється шляхом проведення перевірок.

2. Перевірки класифікуються:

2.1 за ознакою планування на:

2.1.1 планові;

2.1.2 позапланові;

2.2 за ознакою місця їх проведення на:

2.2.1 виїзні;

2.2.2 невиїзні.

Стаття 5. Суб’єкти, об’єкт контролю

1. Суб’єктами контролю є призначений (призначена) згідно із цим Стандартом:

1.1 за згодою член «ГІТН», який одноособово проводить перевірку;

1.2 комісія з перевірки.

2. Об’єктом контролю є дотримання членом «ГІТН» вимог стандартів професійної діяльності «ГІТН» під час здійснення ним професійної діяльності.

Стаття 6. Загальні правила проведення перевірки

1. Перевірка проводиться, як правило, у робочі дні між 09:00 та 18:00. За вмотивованою заявою члена «ГІТН», щодо якого проводитиметься перевірка, дні (години) проведення перевірки можуть бути змінені «ГІТН».

2. Перевірка проводиться суб’єктами контролю. Комісія з перевірки, має складатись із непарної кількості членів. До складу такої комісії можуть залучатись висококваліфіковані фахівці у сфері архітектурної діяльності, містобудування, права, експертної і професійної оціночної діяльності тощо, знання та досвід яких можуть знадобитись під час проведення перевірки, які не є членами «ГІТН» (за їх згодою/за згодою їх керівників). У такому разі кількість залучених членів комісії з перевірки, які не є членами «ГІТН», не може перевищувати 1/3 від її загальної кількості, а головою комісії з перевірки призначається член «ГІТН». Рішення комісії з перевірки приймаються більшістю голосів її членів.

3. Не може бути призначено суб’єктом контролю (включено до складу комісії з перевірки) особу, яка є близьким родичем члена «ГІТН», щодо якого проводитиметься перевірка. У разі її призначення вона негайно зобов’язана повідомити про це «ГІТН».

4. За заявою члена «ГІТН», щодо якого проводиться перевірка, або за ініціативою суб’єкта контролю може здійснюватись фіксація перевірки за допомогою аудіо-, фото- чи відеотехніки.

5. Виїзні перевірки мають проводитись у присутності члена «ГІТН», щодо якого проводиться перевірка, або уповноваженої ним особи.

6. Суб’єкт контролю зобов’язаний, перед початком перевірки, вручити члену «ГІТН», щодо якого проводиться перевірка, копію акта «ГІТН» або витяг із нього, яким передбачено проведення перевірки щодо нього. Про отримання копії акта «ГІТН» (витягу з нього) член «ГІТН», щодо якого проводиться перевірка, на зворотному боці має зробити запис, засвідчивши його своїм підписом та печаткою (за наявності).

7. Член «ГІТН», щодо якого проводиться перевірка, має право відмовити у проведенні перевірки:

7.1 якщо суб’єктом контролю не дотримано вимог частини 6 цієї статті;

7.2 в інших випадках, визначених цим Стандартом.

8. Відмова у проведенні перевірки, крім випадків передбачених у частині 7 цієї статті, забороняється. Відмовою у проведенні перевірки вважаються будь-які рішення, дії або бездіяльність члена «ГІТН», щодо якого проводиться перевірка, що унеможливлюють її проведення.

9. Строк проведення перевірки встановлюється у відповідному акті «ГІТН» та не може перевищувати строків, визначених цим Стандартом.

10. У разі відмови члена «ГІТН», щодо якого проводиться перевірка, у проведенні перевірки, суб’єкт контролю складає акт про відмову у проведенні перевірки (у двох примірниках). Один примірник такого акту надається під розпис члену «ГІТН», щодо якого він складений, або направляється йому рекомендованим листом (якщо член «ГІТН» відмовляється отримати його особисто).

11. Якщо норми законів, інших нормативно-правових актів, виданих відповідно до законів, будівельних норм, державних стандартів і правил, правил професійної етики інженерів технічного нагляду, стандартів професійної діяльності «ГІТН» чи інших актів «ГІТН», виданих в межах її компетенції, припускають неоднозначне тлумачення прав і обов’язків члена «ГІТН», щодо якого проводиться перевірка, чи суб’єкта контролю, «ГІТН», висновки робляться на користь такого члена «ГІТН».

12. Повноваження «ГІТН», передбачені цим Стандартом, реалізуються Правлінням «ГІТН».

Стаття 7. Планові перевірки

1. Планові перевірки проводяться на підставі та у відповідності до річного плану перевірок, який затверджується «ГІТН» до початку кожного календарного року.

2. У річному плані перевірок «ГІТН» зазначаються:

2.1 об’єкти контролю;

2.2 суб’єкти контролю;

2.3 питання (предмети) перевірок;

2.4 строки проведення перевірок;

2.5 перелік (переліки) документів (інформації), що мають бути подані членами «ГІТН», щодо яких проводитиметься перевірка;

3. До кінця першого кварталу року наступного за звітним «ГІТН» готує звіт про стан виконання річного плану перевірок.

4. Планові перевірки здійснюються за період з дня проведення останньої планової перевірки. Планові перевірки щодо конкретного члена «ГІТН» проводяться з періодичністю не частіше ніж один раз на рік.

5. Строк проведення планової перевірки не повинен перевищувати п’яти робочих днів. «ГІТН» може продовжити цей строк до десяти робочих днів у разі наявності великої кількості матеріалів, що підлягають перевірці.

6. Член «ГІТН», щодо якого проводитиметься перевірка, має бути повідомлений про проведення планової перевірки не пізніше ніж за два тижні до її початку. Повідомлення здійснюється за допомогою поштової чи кур’єрської доставки, факсимільного або телефонного зв’язку (у тому числі шляхом надіслання SMS повідомлення), електронної пошти або шляхом його розміщення на офіційному сайті «ГІТН».

7. Член «ГІТН», щодо якого проводиться перевірка, може відмовити у проведенні планової перевірки:

7.1 якщо її проведення у відповідний період не передбачено річним планом перевірок «ГІТН»;

7.2 якщо остання планова перевірка щодо нього проводилася менше ніж один рік тому;

7.3 якщо його не було повідомлено про проведення перевірки в установленому частиною 6 цієї статті порядку;

7.4 якщо наявні підстави, визначені частиною 7 статті 6 цього Стандарту.

Стаття 8. Позапланові перевірки

1. Позапланові перевірки проводяться:

1.1 за письмовим зверненням фізичних та/або юридичних осіб про порушення членом «ГІТН» вимог стандартів професійної діяльності «ГІТН»;

1.2 у разі виявлення недостовірних даних щодо члена «ГІТН», поданих таким членом;

1.3 для перевірки виконання членом «ГІТН», щодо якого проводилася перевірка, Вимог «ГІТН»;

1.4 у разі повідомлення про завдання членом «ГІТН» збитків споживачу внаслідок здійснення ним професійної діяльності.

2. Позапланові перевірки можуть проводитись:

2.1 за письмовим зверненням члена «ГІТН»;

2.2 у разі неподання до «ГІТН», у встановлені нею терміни, членом «ГІТН» документів (інформації) та/або звітності, обов’язок надання яких встановлено стандартами професійної діяльності «ГІТН» чи іншими актами «ГІТН», або – письмових пояснень про причини їх неподання;

2.3 у разі настання аварії, смерті фізичних осіб або завдання ним тілесних ушкоджень внаслідок професійної діяльності члена «ГІТН».

3. Проведення позапланових перевірок з підстав, що непередбачені частинами 1 та 2 цієї статті забороняється. Про проведення позапланової перевірки член «ГІТН», щодо якого проводитиметься перевірка, не повідомляється.

4. Під час позапланових перевірок перевіряються виключно ті питання, інформація про які викладена у відповідних зверненнях, повідомленнях, інших документах. Такі питання мають бути зазначені в акті «ГІТН», яким передбачено проведення перевірки.

5. Строк проведення позапланової перевірки не повинен перевищувати п’яти робочих днів. Продовження строку проведення позапланової перевірки не допускається.

6. Член «ГІТН», щодо якого проводиться перевірка, може відмовити у проведенні позапланової перевірки:

6.1 якщо відсутні підстави, передбачені частиною 1 і 2 цієї статті, для її проведення;

6.2 щодо питань, які не зазначені в акті «ГІТН», яким передбачено проведення перевірки;

6.3 якщо наявні підстави, визначені частиною 7 статті 6 цього Стандарту.

Стаття 9. Виїзні та невиїзні перевірки

1. Невиїзними перевірками є планові та позапланові перевірки, що проводяться суб’єктами контролю за місцем знаходження «ГІТН» або її відокремлених підрозділів.

2. Виїзними перевірками є планові та позапланові перевірки, що проводяться суб’єктами контролю за місцем проживання або знаходження члена «ГІТН», щодо якого проводиться перевірка, або за місцем знаходження об’єкта архітектури роботи та/або послуги щодо якого виконував та/або надавав зазначений член «ГІТН».

3. Інформація про виїзний чи невиїзний характер перевірки зазначається в акті «ГІТН», яким передбачається проведення перевірки.

Стаття 10. Акт перевірки

1. За результатами проведення перевірки суб’єктом контролю складається акт перевірки у двох примірниках.

2. Акт перевірки має містити відомості про:

2.1 дату та місце його складання;

2.2 строк проведення перевірки;

2.3 підставу проведення перевірки;

2.4 акт «ГІТН», яким передбачено проведення перевірки;

2.5 суб’єкта контролю;

2.6 об’єкт контролю;

2.7 питання (предмет) перевірки;

2.8 перелік документів (інформації), що подавались членом «ГІТН», щодо якого проводилася перевірка;

2.9 стан виконання вимог стандартів професійної діяльності «ГІТН», а в разі невиконання – детальний опис виявленого порушення;

2.10 обставини, що стосуються питань (предмета) перевірки;

2.11 висновки з відповідним мотивуванням;

2.12 Вимоги «ГІТН» (у разі наявності);

2.13 рекомендації відповідному члену «ГІТН» щодо здійснення ним професійної діяльності (у разі наявності), а також інші відомості. Усі порушення і недоліки, виявлені під час перевірки, мають бути викладені в акті перевірки на підставі перевірених даних та супроводжуватись письмовими поясненнями члена «ГІТН», щодо якого проводилася перевірка. Про ненадання відповідних пояснень щодо виявлених порушень або про вчинення перешкод під час проведення перевірки суб’єкт контролю робить в акті перевірки відповідний запис. Акт перевірки складається із дотриманням об’єктивності, неупередженості, однозначності, чіткості та точності опису виявлених фактів. Не допускається включення до акта перевірки непідтвердженої інформації, необґрунтованих висновків і суб’єктивних припущень. Якщо під час перевірки не виявлено порушень, то в акті перевірки робиться відповідний запис. Акт перевірки має складатися на паперовому носії державною мовою і мати наскрізну нумерацію сторінок. У ньому не допускаються виправлення, закреслення.

3. В останній день перевірки два примірники акта перевірки підписуються суб’єктом контролю (всіма членами комісії з перевірки) та членом «ГІТН», щодо якого проводилася перевірка. Якщо член «ГІТН», щодо якого проводилася перевірка, не погоджується з актом перевірки, він підписує його із зауваженнями. Акт перевірки у день його підписання реєструється в журналі обліку актів. Після підписання акта перевірки та його реєстрації (у той самий день) один його примірник вручається члену «ГІТН», щодо якого проводилася перевірка, під розпис, а другий зберігається у «ГІТН».

У разі відмови члена «ГІТН», щодо якого проводилася перевірка, підписати акт перевірки суб’єкт контролю вносить до цього акта відповідний запис. Після реєстрації один примірник акта перевірки не пізніше наступного робочого дня надсилається члену «ГІТН», щодо якого проводилася перевірка, рекомендованим листом. Зауваження щодо перевірки додаються до акта перевірки в письмовій формі або надсилаються на адресу «ГІТН» не пізніше ніж у триденний строк з дня підписання (отримання) вказаного акта. Зауваження щодо проведення перевірки є невід’ємною частиною акта перевірки.

4. Суб’єкт контролю має протягом двох робочих днів з дня отримання зауважень до акта перевірки розглянути їх та про результати розгляду письмово повідомити члена «ГІТН», щодо якого проводилася перевірка. Розгляд зауважень може здійснюватися за участю члена «ГІТН», щодо якого проводилася перевірка.

5. У разі якщо член «ГІТН», щодо якого проводилася перевірка, відмовляється отримати один примірник акта перевірки, то в день надходження до «ГІТН» повідомлення про невручення суб’єкт контролю вносить до цього акта відповідний запис.

6. У разі потреби Вимоги «ГІТН» можуть викладатись окремим документом.

7. Вимога «ГІТН» може бути оскаржена до «ГІТН» членом «ГІТН», щодо якого проводилася перевірка, протягом 10 робочих днів з дня коли він з нею ознайомився або мав змогу ознайомитися.

Стаття 11. Наслідки невиконання (неналежного виконання) Вимоги ВУГіП та складення акта про відмову у проведенні перевірки

1. Вимога «ГІТН» виконується згідно з визначеними у ній порядком та строки.

2. У разі невиконання або неналежного виконання членом «ГІТН», щодо якого проводилася перевірка, Вимоги «ГІТН» до нього застосовується один із таких заходів впливу:

2.1 оголошення попередження;

2.2 публічне оголошення суворого попередження;

2.3 позбавлення членства у «ГІТН». Якщо протягом року з дня застосування заходу впливу до члена «ГІТН» не буде застосовано інший захід впливу, то він вважається таким, що не мав заходів впливу. Якщо член «ГІТН» не допустив нових порушень стандартів професійної діяльності «ГІТН», то захід впливу може бути знятий «ГІТН» до закінчення одного року.

3. Застосування до члена «ГІТН» заходів впливу (крім позбавлення членства у «ГІТН») не позбавляє його обов’язку виконати Вимогу «ГІТН» згідно з визначеними у ній порядком та строки. У такому разі строк виконання Вимоги «ГІТН» починає рахуватись від дня застосування заходу впливу.

4. У разі повторного невиконання або неналежного виконання Вимоги «ГІТН» до відповідного члена «ГІТН» може застосовуватися більш суворий захід впливу.

5. За кожне порушення Вимоги «ГІТН» може бути застосований лише один захід впливу. При обранні виду заходу впливу «ГІТН» має враховувати обставини, за яких не виконано або неналежно виконано Вимогу «ГІТН».

6. У разі складення акта про відмову у проведенні перевірки до члена «ГІТН», щодо якого він складений, застосовується один із заходів впливу, визначений частиною 2 цієї статті. Застосування до члена «ГІТН» заходів впливу (крім позбавлення членства у «ГІТН») не позбавляє його обов’язку допустити суб’єкт контролю до проведення відповідної перевірки. Якщо протягом 5 календарних днів з дня отримання членом «ГІТН» примірника акта про відмову у проведенні перевірки відповідну перевірку не буде розпочато з вини члена «ГІТН», щодо якого проводиться перевірка, «ГІТН» може застосовувати більш суворий захід впливу до нього.

Стаття 12. Права та обов’язки члена «ГІТН»

1. Член «ГІТН», щодо якого проводиться перевірка, має право:

1.1 вимагати від суб’єкта контролю та «ГІТН» дотримання вимог стандартів професійної діяльності «ГІТН» та вимог чинного законодавства;

1.2 на отримання, перед початком проведення перевірки, від суб’єкта контролю копії акта «ГІТН» або витягу із нього, яким передбачено проведення перевірки, а також пред’явлення суб’єктом контролю (членами комісії з перевірки) документа, що посвідчує його (їх) особу;

1.3 відмовити у проведенні перевірки згідно із цим Стандартом;

1.4 бути присутнім під час проведення виїзної перевірки;

1.5 на гарантування конфіденційності згідно із цим Стандартом;

1.6 одержувати один примірник акта перевірки та Вимоги «ГІТН» (викладеної у разі потреби окремим документом), акта про відмову у проведенні перевірки, ознайомлюватися з ними та висловлювати до них свої зауваження;

1.7 виконувати рекомендації суб’єкта контролю, отримувати від нього консультації, що стосуються питань (предмета) перевірки;

1.8 оскаржувати до «ГІТН» неправомірні дії суб’єкта контролю та Вимоги «ГІТН»;

1.9 замовити дослідження згідно із статтею 14 цього Стандарту;

1.10 користуватись іншими правами, визначеними цим Стандартом.

2. Член «ГІТН», щодо якого проводиться перевірка, зобов’язаний:

2.1 допустити суб’єкта контролю до проведення перевірки, якщо інше не передбачено цим Стандартом, та створити необхідні умови для проведення перевірки;

2.2 виконувати Вимоги «ГІТН»;

2.3 надавати суб’єкту контролю, у визначених ним порядку і строки, особисто завірені документи (інформацію), що є необхідними для проведення перевірки, а також звітність, обов’язок надання якої встановлено стандартами професійної діяльності «ГІТН» чи іншими актами «ГІТН», письмові пояснення, довідки, інші відомості, що стосуються питань (предмета) перевірки;

2.4 надавати по акту суб’єкту контролю об’єкти дослідження;

2.5 виконувати інші обов’язки, визначені цим Стандартом.

Стаття 13. Права та обов’язки суб’єктів контролю

1. Суб’єкт контролю має право:

1.1 вимагати від члена «ГІТН», щодо якого проводиться перевірка, у тому числі визначати для цього необхідний порядок і строки:

1.1.1 усунення виявлених порушень вимог стандартів професійної діяльності «ГІТН»;

1.1.2 припинення рішень, дій чи бездіяльності, які перешкоджають проведенню перевірки;

1.1.3 подання завірених ним документів (інформації), що є необхідними для проведення перевірки, а також звітності, обов’язок надання якої встановлено стандартами професійної діяльності «ГІТН» чи іншими актами «ГІТН»;

1.1.4 подання письмових пояснень, довідок, інших відомостей, що стосуються питань (предмета) перевірки;

1.2 призначати дослідження згідно із статтею 14 цього Стандарту, а також отримувати у члена «ГІТН», щодо якого проводиться перевірка, об’єкти дослідження згідно із цим Стандартом;

1.3 через «ГІТН» звертатись до третіх осіб (у тому числі інших саморегулівних організацій у сфері архітектурної діяльності) з проханням надати інформацію (документи), необхідність у якій (яких) виникла під час проведення перевірки;

1.4 фіксувати процес проведення перевірки чи кожної окремої дії засобами аудіо-фото- та відеотехніки;

1.5 ознайомлюватись з необхідними для проведення перевірки документами та одержувати від члена «ГІТН», щодо якого проводиться перевірка, пояснення, у тому числі письмові, довідки, документи, матеріали, відомості з питань, що виникають під час перевірки, а у разі необхідності їх копії;

1.6 користуватись іншими правами, визначеними цим Стандартом.

2. Суб’єкт контролю зобов’язаний:

2.1 повно, об’єктивно та неупереджено проводити перевірку у межах повноважень, передбачених цим Стандартом;

2.2 перед початком проведення перевірки пред’явити члену «ГІТН», щодо якого проводиться перевірка, копію акта «ГІТН» або витягу із нього, яким передбачено проведення перевірки, а також документ, що посвідчує його особу (членів комісії з перевірки);

2.3 проводити перевірки згідно із цим Стандартом та, за їх результатами, складати акти перевірок;

2.4 дотримуватись правил професійної етики та норм моралі у взаємовідносинах із членом «ГІТН», щодо якого проводиться перевірка;

2.5 не втручатись та не перешкоджати професійній діяльності члена «ГІТН», щодо якого проводиться перевірка, під час проведення перевірки. Не вважаються втручанням та перешкоджанням реалізація суб’єктом контролю повноважень, визначених цим Стандартом;

2.6 забезпечувати нерозголошення комерційної таємниці, що стає доступною під час проведення перевірки, та дотримуватись вимог Закону України «Про інформацію»;

2.7 ознайомити члена «ГІТН», щодо якого проводиться перевірка, з результатами перевірки;

2.8 надавати члену «ГІТН», щодо якого проводилася перевірка, рекомендації щодо питань (предмета) перевірки;

2.9 виконувати інші обов’язки, визначені цим Стандартом.

Стаття 14. Дослідження та його об’єкти

1. Для цілей цього Стандарту дослідженням вважається будь-яка експертиза, дослідження спеціаліста чи інша діяльність, у тому числі професійна оціночна діяльність, що виконуються особами, які мають спеціальні знання, уміння, навички, з метою встановлення обставин, що стосуються питань (предмета) перевірки та не можуть бути встановлені суб’єктом контролю.

2. Об’єктами дослідження є зразки (матеріали) та/або документи, що необхідні для її проведення. Після проведення дослідження його об’єкти повертаються їх власнику, крім випадків коли проведення дослідження вимагало їх знищення та/або суттєвого пошкодження.

3. Призначення дослідження здійснюється за рішенням суб’єкта контролю, погодженого із «ГІТН». Отримання від члена «ГІТН», щодо якого проводиться перевірка, об’єктів дослідження здійснюється на підставі акта. Дослідження може бути замовлене членом «ГІТН», щодо якого проводиться перевірка.

4. Витрати на проведення дослідження здійснюються згідно із статтею 15 цього Стандарту.

Стаття 15. Витрати на проведення перевірок

1. Витратами на проведення перевірок є:

1.1 витрати на проведення дослідження;

1.2 витрати на транспорт, на проживання суб’єкта контролю (членів комісії з перевірки) та члена «ГІТН», щодо якого проводиться перевірка;

1.3 інші витрати, яких зазнає «ГІТН» та/або її член, щодо якого проводиться перевірка, пов’язані із здійсненням перевірки.

2. Витрати на проведення дослідження покладаються на члена «ГІТН», щодо якого проводиться перевірка, якщо він його замовив. В інших випадках такі витрати покладаються на «ГІТН», якщо інше не встановлено домовленістю між «ГІТН» та її членом.

3. Витрати, що їх зазнає:

3.1 «ГІТН», покладаються на останню, якщо інше не встановлено домовленістю між «ГІТН» та її членом, щодо якого проводиться перевірка;

3.2 член «ГІТН», щодо якого проводиться перевірка, покладаються на останнього, якщо інше не встановлено домовленістю між «ГІТН» і таким членом.

Стаття 16. Гарантії конфіденційності

1. Особи, що входять до складу органів управління «ГІТН», працівники її виконавчого апарату, а також суб’єкти контролю не мають права без згоди:

1.1 члена «ГІТН», щодо якого проводиться перевірка, поширювати конфіденційну інформацію про нього, якщо інше не встановлено законом;

1.2 третіх осіб, поширювати щодо них конфіденційну інформацію, якщо інше не встановлено законом.

2. Обробка та захист персональних даних здійснюється відповідно до Конституції України, законів України «Про захист персональних даних», «Про інформацію» та інших нормативно-правових актів.


ПРИЙНЯТО

Правлінням Громадської організації

«Гільдія інженерів технічного нагляду за

будівництвом об’єктів архітектури»

 (протокол від 11.06.2014 № № 6/1/14)


Стандарт професійної діяльності 3

«Відшкодування збитків, завданих споживачам унаслідок виконання(надання) членами Громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об’єктів архітектури» робіт (послуг) неналежної якості»


Стаття 1. Предмет регулювання Стандарту

1. Цей Стандарт визначає механізм відшкодування збитків, завданих споживачам унаслідок виконання (надання) членами Громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об’єктів архітектури» («ГІТН») робіт (послуг) неналежної якості.

2. Механізм відшкодування збитків – це система заходів, спрямованих на покриття «ГІТН»збитків, завданих споживачам унаслідок виконання (надання) членом «ГІТН» робіт (послуг) неналежної якості, за рахунок страхового відшкодування згідно із договором страхування цивільно-правової (майнової) відповідальності останнього перед споживачем, компенсаційної виплати.

3. Вимоги Стандарту є обов’язковими для виконання всіма членами «ГІТН».

4. Цей Стандарт, у разі набуття у встановленому законодавством порядку «ГІТН» статусу саморегулівної організації (СРО), є стандартом професійної діяльності цієї СРО обов’язковим для всіх членів «ГІТН», які у зв’язку з цим набувають статусу членів СРО.

Стаття 2. Визначення термінів

1. У цьому Стандарті наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

1.1 збитки – витрати, що є наслідком винного неналежного виконання (надання) членом «ГІТН» робіт (послуг) щодо об’єкта архітектури, яких споживач зазнав у зв’язку із знищенням або пошкодженням об’єкта архітектури, а також витрати, які, у зв’язку із цим, споживач зробив або мусить зробити для відновлення свого порушеного речового права на об’єкт архітектури;

1.2 компенсаційний фонд – фонд цільового використання утворений саморегулівною організацією, який формується виключно у грошовій формі;

1.3 компенсаційна виплата – сплата «ГІТН» споживачу збитків, для відшкодування яких недостатньо коштів здійсненого страхового відшкодування, у разі настання субсидіарної (додаткової) відповідальності «ГІТН» згідно із цим Стандартом;

1.4 об’єкт архітектури – належний споживачу на підставі речового права закінчений будівництвом об’єкт, прийнятий в експлуатацію згідно із законодавством, роботи (послуги) щодо якого, на замовлення споживача, виконував (надавав) член «ГІТН»;

1.5 послуги – послуги, які надаються ГІТН відповідно до Статуту;

1.6 роботи – роботи з технічного нагляду за будівництвом;

1.7 споживачі – фізичні та/або юридичні особи на замовлення яких член «ГІТН» виконує роботи та/або надає послуги;

1.8 страхове відшкодування - страхова виплата, яка здійснюється визначеним «ГІТН» страховиком у межах страхової суми за договором страхування цивільно-правової (майнової) відповідальності члена «ГІТН» перед споживачем (далі – договір страхування), у зв’язку із завданням останньому збитків та на його користь.

Стаття 3. Страхування цивільно-правової (майнової) відповідальності члена «ГІТН» перед споживачем

1. Страхування цивільно-правової (майнової) відповідальності члена «ГІТН» перед споживачем здійснюється згідно з умовами договору страхування, укладеного з урахуванням вимог цього Стандарту та рішень органів управління «ГІТН».

2. Договір страхування укладається між визначеним «ГІТН» страховиком з однієї сторони та членом «ГІТН» (страхувальником), від імені та в інтересах якого на підставі договору доручення діє «ГІТН», в особі її керівника, з другої сторони. Порядок визначення страховика (страховиків) затверджується «ГІТН».

3. Положення частин 1, 2 цієї статті не позбавляє члена «ГІТН» права додатково застрахувати свою цивільно-правову (майнову) відповідальність перед споживачем.

4. Договір страхування укладається у трьох примірниках: один для страховика, один для страхувальника, один для «ГІТН».

5. Від імені та в інтересах страхувальника «ГІТН» вносить страховику страховий платіж, за рахунок сплачених членом «ГІТН» згідно із Положенням прочленські внески до «ГІТН» членських внесків.

6. В установлений договором страхування строк «ГІТН» має бути письмово повідомлене страховиком та страхувальником про настання страхового випадку.

7. Договір страхування укладається мінімум на рік.

Стаття 4. Формування компенсаційного фонду

1. Рішення про утворення компенсаційного фонду приймає «ГІТН». Таким рішенням обов’язково встановлюється мінімальний розмір компенсаційного фонду.

2. Мінімальний розмір компенсаційного фонду переглядається «ГІТН», як правило, один раз на рік за результатами аналізу діяльності «ГІТН» та її членів за попередній рік (півріччя, квартал тощо).

3. Джерелами формування компенсаційного фонду можуть бути:

3.1 сплачена частина членських внесків згідно із Положенням про членські внески до «ГІТН»;

3.2 доходи від розміщення коштів компенсаційного фонду згідно із договорами банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку та/або в ощадних (депозитних) сертифікатах;

3.3 інші джерела, незаборонені законом.

4. Компенсаційний фонд формується у національній валюті України.

Стаття 5. Використання компенсаційного фонду

1. У порядку та на умовах, визначених цим Стандартом, «ГІТН» несе субсидіарну (додаткову) відповідальність за зобов’язаннями члена «ГІТН» щодо сплати (відшкодування) завданих ним споживачу збитків у межах мінімального розміру утвореного компенсаційного фонду, якщо більший його розмір не встановлено «ГІТН».

2. Забороняється здійснення будь-яких платежів із компенсаційного фонду, окрім виплат, визначених частиною 3 цієї статті.

3. Виплатами є:

3.1 компенсаційна виплата;

3.2 розміщення коштів компенсаційного фонду згідно із договорами банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку та/або в ощадних (депозитних) сертифікатах;

3.3 вкладення коштів компенсаційного фонду в іноземну вільноконвертовану валюту;

3.4 повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до компенсаційного фонду;

3.5 оплата витрат, пов’язаних із здійсненням виплат, вказаних у пунктах 3.1-3.4 частини 3 цієї статті.

4. Виплата вказана у:

4.1 пунктах 3.1-3.3 частини 3 цієї статті здійснюється на підставі рішення «ГІТН» про проведення відповідної виплати;

4.2 пункті 3.4 частини 3 цієї статті здійснюється на підставі письмової обґрунтованої заяви особи, яка помилково або надміру сплатила (перерахувала) кошти до компенсаційного фонду;

4.3 пункті 3.5 частини 3 цієї статті здійснюється відповідно до підстав вказаних у пунктах 4.1, 4.2 частини 4 цієї статті.

Стаття 6. Відновлення розміру компенсаційного фонду

1. Протягом трьох місяців, з дня проведення компенсаційної виплати, розмір компенсаційного фонду має бути відновлений до розміру, який був до моменту проведення вказаної компенсаційної виплати, але не нижче мінімального розміру компенсаційного фонду.

2. З метою відновлення розміру компенсаційного фонду член «ГІТН», який завдав збитків споживачу, зобов’язаний протягом сорока п’яти днів, з дня проведення компенсаційної виплати, сплатити до «ГІТН» цільовий членський внесок, розмір якого має дорівнювати такій компенсаційній виплаті. У цьому разі в призначенні платежу зазначається «Цільовий членський внесок для відновлення розміру компенсаційного фонду від » /П.І.Б. члена «ГІТН» /

3. У разі невиконання або неналежного виконання членом «ГІТН» обов’язку вказаного у частині 2 цієї статті, «ГІТН» зобов’язує інших своїх членів, згідно із Положенням про членські внески до «ГІТН», сплатити цільові членські внески для відновлення розміру компенсаційного фонду.

Розмір вказаного внеску для кожного із членів розраховується за

формулою: Рцчв = Свкф/(Кіч – 1), де:

Рцчв – розмір цільового членського внеску, що підлягає сплаті,

Свкф – сума відновлення компенсаційного фонду,

Кіч – кількість членів «ГІТН».

При цьому, для відновлення розміру компенсаційного фонду, зменшеного проведенням:

- однієї компенсаційної виплати, сума відновлення компенсаційного фонду визначається за формулою: Свкф = Рнцчв, де Рнцчв – розмір вчасно несплаченого членом «ГІТН» цільового членського внеску, вказаного у частині 2 цієї статті; - двох або більше компенсаційних виплат, сума відновлення компенсаційного фонду визначається за формулою: Свкф = Мркф - Ркфпкв, де:

Мркф – мінімальний розмір компенсаційного фонду,

Ркфпкв – розмір компенсаційного фонду після проведення усіх компенсаційних виплат.

4. Сплата цільових членських внесків вказаних у частині 3 цієї статті провадиться до закінчення строку, визначеного у частині 1 цієї статті. Для цього «ГІТН» направляє членам «ГІТН», які зобов’язані сплатити такі внески, копію свого рішення про їх сплату.

5. Відновлення розміру компенсаційного фонду, що відбулось без належної участі члена «ГІТН» винного у зменшенні його розміру, не позбавляє останнього обов’язку сплатити на користь «ГІТН» цільовий членський внесок вказаний у частині 2 цієї статті. При цьому згідно зі статтею 619 Цивільного кодексу України, «ГІТН» має право звернутись до свого члена із відповідною регресною вимогою.

6. У разі недостатності коштів компенсаційного фонду для проведення компенсаційної виплати через здійснення виплат, вказаних у пунктах 3.2, 3.3 частини 3 статті 5 цього Стандарту, відновлення компенсаційного фонду має бути здійснено за рахунок цих виплат до прийняття рішення про проведення компенсаційної виплати.

7. Протягом одного місяця з дня проведення виплати, вказаної у пункті 3.5 частини 3 статті 5 цього Стандарту, розмір компенсаційного фонду має бути збільшений на суму, що дорівнює такій виплаті. Таке збільшення робиться за рахунок коштів «ГІТН».

8. Повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до компенсаційного фонду, не має наслідком відновлення його розміру.

Стаття 7. Проведення компенсаційної виплати

1. Для отримання компенсаційної виплати споживач, якому членом «ГІТН» завдано збитків, звертається до «ГІТН» із письмовою заявою про проведення компенсаційної виплати (далі – заява) за формою, встановленою «ГІТН». У заяві зазначаються: прізвище, ім’я, по батькові члена «ГІТН», його місця проживання і роботи (якщо відомо), а також сума збитків, яку вимагає споживач від «ГІТН».

2. До заяви додаються:

2.1 докази, що підтверджують розмір страхового відшкодування, його оплату (здійснення) або відмову у його оплаті (здійсненні) (у разі страхування членом «ГІТН» цивільно-правової (майнової) відповідальності перед споживачем);

2.2 копія письмової вимоги споживача до члена «ГІТН» про відшкодування збитків, разом із доказами її направлення і отримання останнім;

2.3 докази відмови члена «ГІТН» відшкодувати збитки споживачу або зазначення у заяві інформації про неотримання протягом місяця споживачем від члена «ГІТН» відповіді на його вимогу про відшкодування збитків;

2.4 оригінал витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, що містить інформацію про споживача (подається споживачем, який є юридичною особою або фізичною особою-підприємцем);

2.5 копії усіх сторінок паспорта споживача (керівника споживача, якщо споживач є юридичною особою), засвідчені підписом власника цього документа;

2.6 копію реєстраційного номера облікової картки платника податків споживача (керівника споживача, якщо споживач є юридичною особою), засвідчену підписом власника цього документа (не подається, якщо особа відмовилась від прийняття такого номера через свої релігійні переконання, повідомила про це відповідний орган державної влади та має у своєму паспорті необхідну відмітку);

2.7 інформація про відкриття споживачем у банку рахунку із зазначенням повного найменування такого банку, його МФО та номера вказаного рахунку для перерахування компенсаційної виплати.

2.8 інші документи та інформація, які на думку споживача стосуються заяви.

3. Заява та документи, які до неї додаються, мають бути підписані споживачем (керівником споживача, якщо споживач є юридичною особою) та скріплені його печаткою (у разі наявності). Якщо заяву подає (підписує) представник споживача до заяви додається оригінал довіреності або її копія завірена в установленому порядку.

4. Протягом одного місяця з дня отримання заяви «ГІТН» розглядає її та приймає одне з таких рішень:

4.1 провести компенсаційну виплату;

4.2 відмовити у проведенні компенсаційної виплати. Про прийняте рішення «ГІТН» письмово повідомляє споживача.

5. Рішення про проведення компенсаційної виплати приймається у разі одночасного дотримання умов:

5.1 збитки завдані споживачу внаслідок винного неналежного виконання (надання) членом «ГІТН» робіт (послуг) щодо об’єкта архітектури;

5.2 для відшкодування збитків недостатньо коштів виплаченого (здійсненого) страхового відшкодування (у разі страхування членом «ГІТН» цивільно-правової (майнової) відповідальностіперед споживачем);

5.3 член «ГІТН» відмовив споживачу у відшкодуванні збитків або останній не отримав від члена «ГІТН» протягом місяця відповіді на вимогу про відшкодування збитків.

6. Недотримання хоча б однієї із умов, вказаних у частині 5 цієї статті, є підставою для прийняття рішення про відмову у проведенні компенсаційної виплати.

7. Під час розгляду заяви «ГІТН»:

7.1 проводить позапланову перевірку дотримання членом «ГІТН» вимог стандартів професійної діяльності «ГІТН» під час здійснення ним професійної діяльності;

7.2 може направляти запити до юридичних та фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб-підприємців) з метою отримання від них необхідної інформації та документів, що стосуються заяви;

7.3 може запрошувати споживача, що звернувся із заявою, на засідання Правління «ГІТН», уточнювати у нього інформацію, що міститься у поданих ним документах, пропонувати йому подати додаткову інформацію та/або належно оформити документи та/або подати їх у повному обсязі (подати документи, яких не вистачає);

7.4 вимагає від члена «ГІТН» подання, в установлені «ГІТН» терміни, письмових пояснень, інформації та документів, що стосуються заяви, а якщо це необхідно – усних пояснень;

7.5 вживає інших заходів, спрямованих на об’єктивний розгляд заяви.

8. Якщо заява не містить достатньої інформації про дотримання умов, вказаних у частині 5 цієї статті, та/або документи, додані до заяви, оформлені з порушенням вимог цього Стандарту та/або подані не в повному обсязі розгляд заяви відкладається відповідно до отримання додаткової інформації та/або належного оформлення документів, що додаються до заяви, та/або подання їх у повному обсязі. Про відкладення розгляду заяви споживач повідомляється письмово із обґрунтуванням причин. Після усунення обставин, які перешкоджали розгляду заяви, заява розглядається «ГІТН» згідно з цим Стандартом.

9. Рішення «ГІТН» про проведення компенсаційної виплати або відмову у проведенні такої виплати може бути оскаржене у встановленому законодавством порядку.

Стаття 8. Контроль за дотриманням розміру компенсаційного фонду та умов договору страхування

1. Контроль за дотриманням розміру компенсаційного фонду та умов договору страхування здійснює уповноважений структурний підрозділ (працівник) виконавчої дирекції«ГІТН».

Стаття 9. Формування архіву

1. Заява, додатки до неї, прийняті щодо неї рішення, договір страхування, інші документи, що були сформовані при реалізації механізму відшкодування збитків формуються в окрему архівну справу та зберігаються у «ГІТН» у визначеному нею порядку.

2. Формування архіву здійснюється за конкретними членами «ГІТН» та виконуваними (надаваними) ними роботами (послугами) щодо відповідних об’єктів архітектури.

3. Обробка та захист персональних даних здійснюється відповідно до Конституції України, законів України «Про захист персональних даних», «Про інформацію» та інших нормативно-правових актів.

ПРИЙНЯТО

Рішенням Правління всеукраїнської

громадської організації «Гільдія

інженерів технічного нагляду за

будівництвом об’єктів архітектури»

03.11.2014 № 11/1/14

Порядок реалізації делегованого повноваження щодо проведення професійної атестації інженерів технічного нагляду


І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає процедуру реалізації саморегулівною організацією у сфері архітектурної діяльності всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об’єктів архітектури» (далі – СРО ГІТН) делегованих їй Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (далі – Мінрегіон) повноважень щодо проведення професійної атестації інженерів технічного нагляду (далі – делеговані повноваження).

1.2. Порядок розроблений відповідно до Закону України «Про архітектурну діяльність», Порядку реєстрації саморегулівних організацій у сфері архітектурної діяльності, затвердженого наказом Мінрегіону від 13 травня 2014 р. № 137, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 29 травня 2014 р. за № 573/25350, Порядку делегування повноважень саморегулівним організаціям у сфері архітектурної діяльності, затвердженого наказом Мінрегіону від 13 жовтня 2014 року № 282, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 жовтня 2014 року за № 1369/26146, та Статуту ГІТН.

1.3. СРО ГІТН набуває делегованих їй повноважень з дня опублікування Мінрегіоном рішення про делегування їй таких повноважень в офіційному виданні, визначеному Мінрегіоном. Делеговані повноваження СРО ГІТН не можуть бути делеговані третім особам.

Делеговані повноваження припиняються з підстав, визначених Порядком делегування повноважень саморегулівним організаціям у сфері архітектурної діяльності, затвердженим наказом Мінрегіону від 13 жовтня 2014 року № 282, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30 жовтня 2014 року за № 1369/26146 (далі – Порядок).

ІІ. Атестаційна архітектурно-будівельна комісія

2.1. Для здійснення делегованого повноваження СРО ГІТН утворює Атестаційну архітектурно-будівельну комісію (далі – Атестаційна комісія).

2.2. Делеговані повноваження здійснюються Атестаційною комісією відповідно до вимог Закону України «Про архітектурну діяльність», Порядку проведення професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 року № 554, наказів Мінрегіону від 25 червня 2011 року № 93 «Про затвердження Положення про Атестаційну архітектурно-будівельну комісію», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15 липня 2011 року за № 878/19616, від 01 вересня 2011 року № 172 «Про затвердження Порядку внесення плати за проведення професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, та її розмірів», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 19 вересня 2011 року за № 1099/19837, Порядку делегування повноважень саморегулівним організаціям у сфері архітектурної діяльності, затвердженого наказом Мінрегіону від 13 жовтня 2014 року № 282, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 жовтня 2014 року за № 1369/26146, від 13 жовтня 2014 № 281 «Про внесення змін до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 15 грудня 2011 року № 342», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 жовтня 2014 року за № 1368/26145, та з урахуванням кваліфікаційних характеристик професій працівників.

2.3. Атестаційна комісія відповідно до покладених на неї завдань:

1) приймає від інженера технічного нагляду (виконавця), який має намір отримати кваліфікаційний сертифікат, документи, передбачені статтею 17 Закону України «Про архітектурну діяльність» та пунктом 6 Порядку проведення професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 року № 554;

2) забезпечує розгляд поданих документів, організовує проведення іспиту, встановлює відповідність виконавця кваліфікаційним вимогам і підтвердження його професійної спеціалізації, рівня кваліфікації і знань;

3) приймає рішення про:

видачу кваліфікаційного сертифіката; відмову у видачі кваліфікаційного сертифіката; видачу дубліката кваліфікаційного сертифіката у разі його втрати або пошкодження; позбавлення виконавця кваліфікаційного сертифіката; обмін кваліфікаційного сертифіката; надання рекомендацій виконавцю, позбавленому кваліфікаційного сертифіката, щодо підвищення кваліфікації за відповідними програмами за напрямом професійної атестації;

4) скасовує свої рішення про видачу кваліфікаційного сертифіката;

5) видає виконавцю кваліфікаційний сертифікат (дублікат кваліфікаційного сертифіката);

6) подає Мінрегіону відомості, необхідні для ведення реєстру атестованих осіб протягом двох робочих днів після прийняття відповідного рішення;

7) письмово у терміни, визначені законодавством, надсилає виконавцю повідомлення про: прийняття рішення про відмову у видачі кваліфікаційного сертифіката з відповідним обґрунтуванням; прийняття рішення про позбавлення кваліфікаційного сертифіката із зазначенням підстав та вимогою повернути кваліфікаційний сертифікат; надання рекомендацій щодо проходження виконавцем підвищення кваліфікації;

8) забезпечує постійне зберігання документів, поданих для проведення професійної атестації відповідно до законодавства;

9) розглядає звернення виконавців з питань проведення професійної атестації та приймає рішення в межах своїх повноважень;

10) готує та надає, у разі необхідності, Мінрегіону пропозиції щодо удосконалення проведення професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури.

2.4. Керівництво діяльністю Атестаційної комісії здійснює її Голова.

2.5. Персональний склад та структура Атестаційної комісії визначаються рішенням СРО ГІТН. До складу Атестаційної комісії входять Голова, заступник Голови, секретар, представники Мінрегіону, а також висококваліфіковані фахівці за напрямом професійної атестації.

2.6. Члени Атестаційної комісії діють на громадських засадах.

2.7. Регламент роботи Атестаційної комісії затверджується рішенням СРО ГІТН з дотриманням вимог цього Порядку.

2.8. Атестаційна комісія має свій бланк і штамп.

2.9. Рішення Атестаційної комісії оформлюються протоколом.

2.10. Матеріально-технічне, організаційне забезпечення діяльності Атестаційної комісії здійснюється СРО ГІТН.

ІІІ. Професійна атестація інженерів технічного нагляду

3.1. Основними етапами професійної атестації є: проведення іспиту та видача (обмін) кваліфікаційного сертифіката.

З цією метою Атестаційна комісія забезпечує:

прийняття та розгляд заяв виконавців з доданими до них документами, формування їх особистих справ; організацію та проведення іспитів; прийняття рішень щодо видачі кваліфікаційних сертифікатів у строки, передбачені Законом України «Про архітектурну діяльність», видачу кваліфікаційних сертифікатів та подання відомостей Мінрегіону для ведення реєстру атестованих осіб; постійне зберігання документів щодо проведення професійної атестації.

3.2. СРО ГІТН сприяє підвищенню кваліфікації виконавців за відповідною програмою за напрямом професійної атестації.

3.3. Виконавці вносять плату за проведення професійної атестації відповідно до Порядку внесення плати за проведення професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, та її розмірів, затвердженого наказом Мінрегіону від 01 вересня 2011 року № 172, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 вересня 2011 р. за № 1099/19837.

3.4. З метою забезпечення належного рівня та безперебійності проведення професійної атестації виконавців Атестаційна комісія: затверджує програму підвищення кваліфікації виконавців за напрямом професійної діяльності інженерів технічного нагляду; забезпечує функціонування Атестаційної комісії у регіонах; встановлює порядок проведення іспитів.

3.5. Рішення про відмову у видачі або позбавлення кваліфікаційного сертифіката приймається виключно з підстав, визначених Законом України «Про архітектурну діяльність» та Порядком проведення професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011року № 554.

IV. Обов’язки СРО щодо реалізації делегованих повноважень та контроль за їх виконанням

4.1. Обов’язки СРО ГІТН щодо реалізації делегованих повноважень та контроль за їх виконанням здійснюються згідно з Порядком делегування повноважень саморегулівним організаціям у сфері архітектурної діяльності, затвердженим наказом Мінрегіону від 13 жовтня 2014 року № 282, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30 жовтня 2014 року за № 1369/26146.

МЫ В СОЦСЕТЯХ