top
bottom
1

Стандарти професійної діяльності експертів.

  ua ru

ПРИЙНЯТО

Правлінням всеукраїнської

громадської організації «Асоціація експертів будівельної галузі»

(протокол від 09.07.2014 № 5)


Стандарт професійної діяльності 1

«Вимоги до членів всеукраїнської громадської організації «Асоціація експертів будівельної галузі» та до якості виконуваних (надаваних) ними робіт (послуг)»


Стаття 1. Предмет регулювання Стандарту

1. Цей Стандарт визначає вимоги до членів всеукраїнської громадської організації «Асоціація експертів будівельної галузі» (ВГО АЕБГ) та до якості виконуваних (надаваних) ними робіт (послуг).

2. Вимоги Стандарту є обов’язковими для виконання всіма членами ВГО АЕБГ.

3. Цей Стандарт, у разі набуття у встановленому законодавством порядку ВГО АЕБГ статусу саморегулівної організації (СРО), є стандартом професійної діяльності цієї СРО обов’язковим для всіх членів ВГО АЕБГ, які у зв’язку з цим набудуть статусу членів СРО.

Стаття 2. Визначення термінів

1. У цьому Стандарті наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

1.1 послуги – послуги, які надаються ВГО АЕБГ відповідно до Статуту;

1.2 професійна діяльність – діяльність члена ВГО АЕБГ з виконання робіт за відповідним напрямом професійної атестації, а також з надання послуг споживачам;

1.3 роботи – роботи з експертизи та обстеження у будівництві;

1.4 споживачі – фізичні та/або юридичні особи, на замовлення яких член ВГО АЕБГ виконує роботи та/або надає послуги.

Стаття 3. Членство у ВГО АЕБГ

1. Членство у ВГО АЕБГ є фіксованим.

2. Членство у ВГО АЕБГ ґрунтується на засадах добровільності, заборони дискримінації та рівноправності членів ВГО АЕБГ одного виду членства.

3. Порядок набуття та припинення членства у ВГО АЕБГ визначається Статутом ВГО АЕБГ.

Стаття 4. Вимоги до членів ВГО АЕБГ

1. Член ВГО АЕБГ повинен:

1.1 виконувати положення нормативно-правових актів, будівельних норм, державних стандартів і правил, правил професійної етики експертів у будівництві, Статуту ВГО АЕБГ, стандартів професійної діяльності ВГО АЕБГ та рішень органів управління ВГО АЕБГ;

1.2 сплачувати членські внески згідно із Статутом ВГО АЕБГ;

1.3 мати кваліфікаційний сертифікат за відповідним напрямом професійної атестації і бути внесеним до реєстру атестованих осіб;

1.4 відповідати іншим вимогам, визначеним Статутом ВГО АЕБГ та рішеннями органів управління ВГО АЕБГ.

2. ВГО АЕБГ може передбачати у стандартах професійної діяльності вищі вимоги до членів ВГО АЕБГ порівняно із вимогами, визначеними нормативно-правовими актами, будівельними нормами, державними стандартами та правилами.

Стаття 5. Права та обов’язки членів ВГО АЕБГ

1. Члени ВГО АЕБГ зобов’язані:

1.1 проходити:

1.1.1 підвищення кваліфікації кожні п’ять років у визначених ВГО АЕБГ організаціях;

1.1.2 професійну атестацію у встановленому законодавством порядку;

1.2 страхувати свою цивільно-правову (майнову) відповідальність перед споживачами згідно із стандартом професійної діяльності 3 «Відшкодування збитків, завданих споживачам унаслідок виконання (надання) членами всеукраїнської громадської організації «Асоціація експертів будівельної галузі» робіт (послуг) неналежної якості»;

1.3 утримуватись від діянь, що можуть завдати шкоди правам, законним інтересам, репутації, престижу, авторитету ВГО АЕБГ та/або правам, свободам, законним інтересам, репутації, престижу, авторитету інших членів ВГО АЕБГ;

1.4 інформувати споживача про: своє членство у ВГО АЕБГ; стандарти професійної діяльності ВГО АЕБГ, які поширюються на членів ВГО АЕБГ; механізм відшкодування збитків, завданих членом ВГО АЕБГ;

1.5 виконувати інші обов’язки, визначені Статутом ВГО АЕБГ і рішеннями органів управління ВГО АЕБГ.

2. Члени ВГО АЕБГ мають право:

2.1 на захист ВГО АЕБГ їх професійних, інших прав та інтересів згідно із стандартами професійної діяльності ВГО АЕБГ та чинним законодавством;

2.2 проводити та брати участь у проведенні перевірок за дотриманням членами ВГО АЕБГ стандартів професійної діяльності у встановленому ВГО АЕБГ порядку;

2.3 користуватись іншими правами, визначеними Статутом ВГО АЕБГ і рішеннями органів управління ВГО АЕБГ.

Стаття 6. Вимоги до якості виконуваних (надаваних) членами ВГО АЕБГ робіт (послуг)

1. Члени ВГО АЕБГ зобов’язані виконувати (надавати) роботи (послуги) з дотриманням:

1.1 вимог містобудівної документації та вихідних даних, законодавства України, будівельних норм, державних стандартів і правил;

1.2 вимог стандартів професійної діяльності ВГО АЕБГ;

1.3 правил професійної етики експертів у будівництві.

2. ВГО АЕБГ може передбачати у стандартах професійної діяльності додаткові та/або вищі вимоги до якості виконуваних (надаваних) членами ВГО АЕБГ робіт (послуг), порівняно із вимогами, визначеними нормативно-правовими актами, будівельними нормами, державними стандартами та правилами.

ПРИЙНЯТО

Правлінням всеукраїнської

громадської організації «Асоціація експертів будівельної галузі»

(протокол від 09.07.2014 № 5)


Стандарт професійної діяльності 2

«Контроль за дотриманням членами всеукраїнської громадської організації «Асоціація експертів будівельної галузі» стандартів професійної діяльності»


Стаття 1. Предмет регулювання Стандарту

1. Цей Стандарт встановлює механізм контролю за дотриманням членами всеукраїнської громадської організації «Асоціація експертів будівельної галузі» (ВГО АЕБГ) стандартів професійної діяльності ВГО АЕБГ.

2. Вимоги цього Стандарту є обов’язковими для виконання усіма членами ВГО АЕБГ та суб’єктами контролю, що проводять перевірку виконання вимог стандартів професійної діяльності ВГО АЕБГ.

3. Цей Стандарт, у разі набуття у встановленому законодавством порядку ВГО АЕБГ статусу саморегулівної організації (СРО), є стандартом професійної діяльності цієї СРО обов’язковим для всіх членів ВГО АЕБГ, які у зв’язку з цим набудуть  статусу членів СРО. 

1.4 контроль – система здійснюваних ВГО АЕБГ заходів, спрямованих на перевірку дотримання членами ВГО АЕБГ стандартів професійної діяльності ВГО АЕБГ;
5. Принцип вичерпності підстав передбачає визначення ВГО АЕБГ вичерпного переліку підстав для здійснення контролю. Перелік підстав не може містити неконкретних та/або неоднозначних формулювань, які передбачають їх розширене тлумачення.
7. Принцип дотримання прав передбачає гарантування членам ВГО АЕБГ 
реалізації ними, згідно із стандартами професійної діяльності ВГО АЕБГ, 
їхніх прав під час проведення контролю.
1. Суб’єктами контролю є призначений (призначена) згідно із цим Стандартом:
1.1 за згодою член ВГО АЕБГ, який одноособово проводить перевірку;
1.2 комісія з перевірки.
1. Перевірка проводиться, як правило, у робочі дні між 09:00 та 18:00.
За вмотивованою заявою члена ВГО АЕБГ, щодо якого проводитиметься перевірка, дні (години) проведення перевірки можуть бути змінені ВГО АЕБГ.
2. Перевірка проводиться суб’єктами контролю.
Комісія з перевірки, має складатись із непарної кількості членів. До складу такої комісії можуть залучатись висококваліфіковані фахівці у сфері містобудування, права, експертної і професійної оціночної діяльності тощо, знання та досвід яких можуть знадобитись під час проведення перевірки, які не є членами ВГО АЕБГ (за їх згодою/за згодою їх керівників). У такому разі кількість залучених членів комісії з перевірки, які не є членами ВГО АЕБГ, не може перевищувати 1/3 від її загальної кількості, а головою комісії з перевірки призначається член ВГО АЕБГ. Рішення комісії з перевірки приймаються більшістю голосів її членів.
3. Не може бути призначено суб’єктом контролю (включено до складу комісії з перевірки) особу, яка є близьким родичем члена ВГО АЕБГ, щодо якого проводитиметься перевірка. У разі її призначення вона негайно зобов’язана повідомити про це ВГО АЕБГ.
4. За заявою члена ВГО АЕБГ, щодо якого проводиться перевірка, або за ініціативою суб’єкта контролю може здійснюватись фіксація перевірки за допомогою аудіо-, фото- чи відеотехніки.
5. Виїзні перевірки мають проводитись у присутності члена ВГО АЕБГ, щодо якого проводиться перевірка, або уповноваженої ним особи.
6. Суб’єкт контролю зобов’язаний, перед початком перевірки, вручити члену ВГО АЕБГ, щодо якого проводиться перевірка, копію акта ВГО АЕБГ або витяг із нього, яким передбачено проведення перевірки щодо нього. Про отримання копії акта ВГО АЕБГ (витягу з нього) член ВГО АЕБГ, щодо якого проводиться перевірка, на зворотному боці має зробити запис, засвідчивши його своїм підписом та печаткою (за наявності).
7. Член ВГО АЕБГ, щодо якого проводиться перевірка, має право відмовити у проведенні перевірки:
7.1 якщо суб’єктом контролю не дотримано вимог частини 6 цієї статті;
7.2 в інших випадках, визначених цим Стандартом.
8. Відмова у проведенні перевірки, крім випадків передбачених у частині 7 цієї статті, забороняється. Відмовою у проведенні перевірки вважаються будь-які рішення, дії або бездіяльність члена ВГО АЕБГ, щодо якого проводиться перевірка, що унеможливлюють її проведення.
9. Строк проведення перевірки встановлюється у відповідному акті ВГО АЕБГ та не може перевищувати строків, визначених цим Стандартом.
10. У разі відмови члена ВГО АЕБГ, щодо якого проводиться перевірка, 
у проведенні перевірки, суб’єкт контролю складає акт про відмову у проведенні перевірки (у двох примірниках). Один примірник такого акту надається під розпис члену ВГО АЕБГ, щодо якого він складений, або направляється йому рекомендованим листом (якщо член ВГО АЕБГ відмовляється отримати його особисто).
7. Член ВГО АЕБГ, щодо якого проводиться перевірка, може відмовити у проведенні планової перевірки:
4. Під час позапланових перевірок перевіряються виключно ті питання, інформація про які викладена у відповідних зверненнях, повідомленнях, інших документах. Такі питання мають бути зазначені в акті ВГО АЕБГ, яким передбачено проведення перевірки.
6. Член ВГО АЕБГ, щодо якого проводиться перевірка, може відмовити у проведенні позапланової перевірки:
6.1 якщо відсутні підстави, передбачені частиною 1 і 2 цієї статті, для її проведення;
6.2 щодо питань, які не зазначені в акті ВГО АЕБГ, яким передбачено проведення перевірки;
6.3 якщо наявні підстави, визначені частиною 7 статті 6 цього Стандарту.
1.2 на отримання, перед початком проведення перевірки, від суб’єкта контролю копії акта ВГО АЕБГ або витягу із нього, яким передбачено проведення перевірки, а також пред’явлення суб’єктом контролю (членами комісії з перевірки) документа, що посвідчує його (їх) особу;
2.2 перед початком проведення перевірки пред’явити члену ВГО АЕБГ, щодо якого проводиться перевірка, копію акта ВГО АЕБГ або витягу із нього, яким передбачено проведення перевірки, а також документ, що посвідчує його особу (членів комісії з перевірки);

Стаття 2. Визначення термінів

1. У цьому Стандарті наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

1.1 акт ВГО АЕБГ – рішення органу управління ВГО АЕБГ прийняте у межах повноважень, визначених Статутом ВГО АЕБГ, на підставі вимог чинного законодавства;

1.2 близький родич – чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний (двоюрідний) брат, рідна (двоюрідна) сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, а також особа, яка спільно проживає, пов’язана спільним побутом і має взаємні права та обов’язки із членом ВГО АЕБГ, щодо якого проводиться перевірка;

1.3 Вимога ВГО АЕБГ – обов’язкова для виконання членом ВГО АЕБГ, щодо якого проводилася перевірка, частина акта перевірки, складеного суб’єктом контролю за результатами проведення перевірки, що передбачає усунення порушень стандартів професійної діяльності ВГО АЕБГ;

1.5 послуги – послуги, які надаються ВГО АЕБГ відповідно до Статуту;

1.6 професійна діяльність – діяльність члена ВГО АЕБГ з виконання робіт за відповідним напрямом професійної атестації, а також з надання послуг споживачам;

1.7 роботи – роботи з експертизи та обстеження у будівництві;

1.8 споживачі – фізичні та/або юридичні особи на замовлення яких член ВГО АЕБГ виконує роботи та/або надає послуги.

Стаття 3. Принципи контролю

1. Контроль ґрунтується на принципах:

1.1 саморегулювання;

1.2 заборони дискримінації;

1.3 об’єктивності;

1.4 вичерпності підстав;

1.5 прозорості ;

1.6 дотримання прав;

1.7 співвідносності.

2. Принцип саморегулювання передбачає самостійне визначення ВГО АЕБГ підстав для здійснення контролю, порядку його проведення, інших складових контролю, а також заборону незаконного втручання органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами у здійснення контролю.

3. Принцип заборони дискримінації передбачає гарантування реалізації членами ВГО АЕБГ, згідно із стандартами професійної діяльності ВГО АЕБГ, їхніх прав незалежно від їх раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мови або інших ознак.

4. Принцип об’єктивності передбачає застосування неупередженого підходу до оцінки рішень, дій, бездіяльності членів ВГО АЕБГ, врахування під час здійснення контролю усіх обставин, які можуть вплинути на його результати.

6. Принцип прозорості передбачає застосування прозорих механізмів під час здійснення контролю щодо членів ВГО АЕБГ.

8. Принцип співвідносності передбачає застосування до членів ВГО АЕБГ засобів впливу співвідносних вчиненим ними порушенням стандартів професійної діяльності ВГО АЕБГ. Такі порушення можуть виявлятись у рішеннях, діях та/або бездіяльності відповідного члена ВГО АЕБГ.

Стаття 4. Класифікація та форма контролю

1. Контроль здійснюється шляхом проведення перевірок.

2. Перевірки класифікуються:

2.1 за ознакою планування на:

2.1.1 планові;

2.1.2 позапланові;

2.2 за ознакою місця їх проведення на:

2.2.1 виїзні;

2.2.2 невиїзні.

Стаття 5. Суб’єкти, об’єкт контролю

2. Об’єктом контролю є дотримання членом ВГО АЕБГ вимог стандартів професійної діяльності ВГО АЕБГ під час здійснення ним професійної діяльності.

Стаття 6. Загальні правила проведення перевірки

11. Якщо норми законів, інших нормативно-правових актів, виданих відповідно до законів, будівельних норм, державних стандартів і правил, правил професійної етики експертів у будівництві, стандартів професійної діяльності ВГО АЕБГ чи інших актів ВГО АЕБГ, виданих в межах її компетенції, припускають неоднозначне тлумачення прав і обов’язків члена ВГО АЕБГ, щодо якого проводиться перевірка, чи суб’єкта контролю, ВГО АЕБГ, висновки робляться на користь такого члена ВГО АЕБГ.

12. Повноваження ВГО АЕБГ, передбачені цим Стандартом, реалізуються Правлінням ВГО АЕБГ.

Стаття 7. Планові перевірки

1. Планові перевірки проводяться на підставі та у відповідності до річного плану перевірок, який затверджується ВГО АЕБГ до початку кожного календарного року.

2. У річному плані перевірок ВГО АЕБГ зазначаються:

2.1 об’єкти контролю;

2.2 суб’єкти контролю;

2.3 питання (предмети) перевірок;

2.4 строки проведення перевірок;

2.5 перелік (переліки) документів (інформації), що мають бути подані членами ВГО АЕБГ, щодо яких проводитиметься перевірка;

3. До кінця першого кварталу року наступного за звітним ВГО АЕБГ готує звіт про стан виконання річного плану перевірок.

4. Планові перевірки здійснюються за період з дня проведення останньої планової перевірки. Планові перевірки щодо конкретного члена ВГО АЕБГ проводяться з періодичністю не частіше ніж один раз на рік.

5. Строк проведення планової перевірки не повинен перевищувати п’яти робочих днів. ВГО АЕБГ може продовжити цей строк до десяти робочих днів у разі наявності великої кількості матеріалів, що підлягають перевірці.

6. Член ВГО АЕБГ, щодо якого проводитиметься перевірка, має бути повідомлений про проведення планової перевірки не пізніше ніж за два тижні до її початку. Повідомлення здійснюється за допомогою поштової чи кур’єрської доставки, факсимільного або телефонного зв’язку (у тому числі шляхом надіслання SMS повідомлення), електронної пошти, Skipe або шляхом його розміщення на офіційному сайті ВГО АЕБГ www.budex.pp.ua у розділі «Заходи контролю».

7.1 якщо її проведення у відповідний період не передбачено річним планом перевірок ВГО АЕБГ;

7.2 якщо остання планова перевірка щодо нього проводилася менше ніж один рік тому;

7.3 якщо його не було повідомлено про проведення перевірки в установленому частиною 6 цієї статті порядку;

7.4 якщо наявні підстави, визначені частиною 7 статті 6 цього Стандарту.

Стаття 8. Позапланові перевірки

1. Позапланові перевірки проводяться:

1.1 за письмовим зверненням фізичних та/або юридичних осіб про порушення членом ВГО АЕБГ вимог стандартів професійної діяльності ВГО АЕБГ;

1.2 у разі виявлення недостовірних даних щодо члена ВГО АЕБГ, поданих таким членом;

1.3 для перевірки виконання членом ВГО АЕБГ, щодо якого проводилася перевірка, Вимог ВГО АЕБГ;

1.4 у разі повідомлення про завдання членом ВГО АЕБГ збитків споживачу внаслідок здійснення ним професійної діяльності.

2. Позапланові перевірки можуть проводитись:

2.1 за письмовим зверненням члена ВГО АЕБГ;

2.2 у разі неподання до ВГО АЕБГ, у встановлені нею терміни, членом ВГО АЕБГ документів (інформації) та/або звітності, обов’язок надання яких встановлено стандартами професійної діяльності ВГО АЕБГ чи іншими актами ВГО АЕБГ, або – письмових пояснень про причини їх неподання;

2.3 у разі настання аварії, смерті фізичних осіб або завдання ним тілесних ушкоджень внаслідок професійної діяльності члена ВГО АЕБГ.

3. Проведення позапланових перевірок з підстав, що непередбачені частинами 1 та 2 цієї статті забороняється. Про проведення позапланової перевірки член ВГО АЕБГ, щодо якого проводитиметься перевірка, не повідомляється.

5. Строк проведення позапланової перевірки не повинен перевищувати п’яти робочих днів. Продовження строку проведення позапланової перевірки не допускається.

Стаття 9. Виїзні та невиїзні перевірки

1. Невиїзними перевірками є планові та позапланові перевірки, що проводяться суб’єктами контролю за місцем знаходження ВГО АЕБГ або її відокремлених підрозділів.

2. Виїзними перевірками є планові та позапланові перевірки, що проводяться суб’єктами контролю за місцем проживання або знаходження члена ВГО АЕБГ, щодо якого проводиться перевірка, або за місцем знаходження об’єкта архітектури роботи та/або послуги щодо якого виконував та/або надавав зазначений член ВГО АЕБГ.

3. Інформація про виїзний чи невиїзний характер перевірки зазначається в акті ВГО АЕБГ, яким передбачається проведення перевірки.

Стаття 10. Акт перевірки

1. За результатами проведення перевірки суб’єктом контролю складається акт перевірки у двох примірниках.

2. Акт перевірки має містити відомості про:

2.1 дату та місце його складання;

2.2 строк проведення перевірки;

2.3 підставу проведення перевірки;

2.4 акт ВГО АЕБГ, яким передбачено проведення перевірки;

2.5 суб’єкта контролю;

2.6 об’єкт контролю;

2.7 питання (предмет) перевірки;

2.8 перелік документів (інформації), що подавались членом ВГО АЕБГ, щодо якого проводилася перевірка;

2.9 стан виконання вимог стандартів професійної діяльності ВГО АЕБГ, а в разі невиконання – детальний опис виявленого порушення;

2.10 обставини, що стосуються питань (предмета) перевірки;

2.11 висновки з відповідним мотивуванням;

2.12 Вимоги ВГО АЕБГ (у разі наявності);

2.13 рекомендації відповідному члену ВГО АЕБГ щодо здійснення ним професійної діяльності (у разі наявності), а також інші відомості. Усі порушення і недоліки, виявлені під час перевірки, мають бути викладені в акті перевірки на підставі перевірених даних та супроводжуватись письмовими поясненнями члена ВГО АЕБГ, щодо якого проводилася перевірка. Про ненадання відповідних пояснень щодо виявлених порушень або про вчинення перешкод під час проведення перевірки суб’єкт контролю робить в акті перевірки відповідний запис. Акт перевірки складається із дотриманням об’єктивності, неупередженості, однозначності, чіткості та точності опису виявлених фактів. Не допускається включення до акта перевірки непідтвердженої інформації, необґрунтованих висновків і суб’єктивних припущень. Якщо під час перевірки не виявлено порушень, то в акті перевірки робиться відповідний запис. Акт перевірки має складатися на паперовому носії державною мовою і мати наскрізну нумерацію сторінок. У ньому не допускаються виправлення, закреслення.

3. В останній день перевірки два примірники акта перевірки підписуються суб’єктом контролю (всіма членами комісії з перевірки) та членом ВГО АЕБГ, щодо якого проводилася перевірка. Якщо член ВГО АЕБГ, щодо якого проводилася перевірка, не погоджується з актом перевірки, він підписує його із зауваженнями. Акт перевірки у день його підписання реєструється в журналі обліку актів. Після підписання акта перевірки та його реєстрації (у той самий день) один його примірник вручається члену ВГО АЕБГ, щодо якого проводилася перевірка, під розпис, а другий зберігається у ВГО АЕБГ. У разі відмови члена ВГО АЕБГ, щодо якого проводилася перевірка, підписати акт перевірки суб’єкт контролю вносить до цього акта відповідний запис. Після реєстрації один примірник акта перевірки не пізніше наступного робочого дня надсилається члену ВГО АЕБГ, щодо якого проводилася перевірка, рекомендованим листом. Зауваження щодо перевірки додаються до акта перевірки в письмовій формі або надсилаються на адресу ВГО АЕБГ не пізніше ніж у триденний строк з дня підписання (отримання) вказаного акта. Зауваження щодо проведення перевірки є невід’ємною частиною акта перевірки.

4. Суб’єкт контролю має протягом двох робочих днів з дня отримання зауважень до акта перевірки розглянути їх та про результати розгляду письмово повідомити члена ВГО АЕБГ, щодо якого проводилася перевірка. Розгляд зауважень може здійснюватися за участю члена ВГО АЕБГ, щодо якого проводилася перевірка.

5. У разі якщо член ВГО АЕБГ, щодо якого проводилася перевірка, відмовляється отримати один примірник акта перевірки, то в день надходження до ВГО АЕБГ повідомлення про невручення суб’єкт контролю вносить до цього акта відповідний запис.

6. У разі потреби Вимоги ВГО АЕБГ можуть викладатись окремим документом.

7. Вимога ВГО АЕБГ може бути оскаржена до ВГО АЕБГ членом ВГО АЕБГ, щодо якого проводилася перевірка, протягом 10 робочих днів з дня коли він з нею ознайомився або мав змогу ознайомитися.

Стаття 11. Наслідки невиконання (неналежного виконання) Вимоги ВГО АЕБГ та складення акта про відмову у проведенні перевірки

1. Вимога ВГО АЕБГ виконується згідно з визначеними у ній порядком та строки.

2. У разі невиконання або неналежного виконання членом ВГО АЕБГ, щодо якого проводилася перевірка, Вимоги ВГО АЕБГ до нього застосовується один із таких заходів впливу:

2.1 оголошення попередження;

2.2 публічне оголошення суворого попередження;

2.3 позбавлення членства у ВГО АЕБГ.

Якщо протягом року з дня застосування заходу впливу до члена ВГО АЕБГ не буде застосовано інший захід впливу, то він вважається таким, що не мав заходів впливу.

Якщо член ВГО АЕБГ не допустив нових порушень стандартів професійної діяльності ВГО АЕБГ, то захід впливу може бути знятий ВГО АЕБГ до закінчення одного року.

3. Застосування до члена ВГО АЕБГ заходів впливу (крім позбавлення членства у ВГО АЕБГ) не позбавляє його обов’язку виконати Вимогу ВГО АЕБГ згідно з визначеними у ній порядком та строки. У такому разі строк виконання Вимоги ВГО АЕБГ починає рахуватись від дня застосування заходу впливу.

4. У разі повторного невиконання або неналежного виконання Вимоги ВГО АЕБГ до відповідного члена ВГО АЕБГ може застосовуватися більш суворий захід впливу.

5. За кожне порушення Вимоги ВГО АЕБГ може бути застосований лише один захід впливу.

При обранні виду заходу впливу ВГО АЕБГ має враховувати обставини, за яких не виконано або неналежно виконано Вимогу ВГО АЕБГ.

6. У разі складення акта про відмову у проведенні перевірки до члена ВГО АЕБГ, щодо якого він складений, застосовується один із заходів впливу, визначений частиною 2 цієї статті.

Застосування до члена ВГО АЕБГ заходів впливу (крім позбавлення членства у ВГО АЕБГ) не позбавляє його обов’язку допустити суб’єкт контролю до проведення відповідної перевірки. Якщо протягом 5 календарних днів з дня отримання членом ВГО АЕБГ примірника акта про відмову у проведенні перевірки відповідну перевірку не буде розпочато з вини члена ВГО АЕБГ, щодо якого проводиться перевірка, ВГО АЕБГ може застосовувати більш суворий захід впливу до нього.

Стаття 12. Права та обов’язки члена ВГО АЕБГ

1. Член ВГО АЕБГ, щодо якого проводиться перевірка, має право:

1.1 вимагати від суб’єкта контролю та ВГО АЕБГ дотримання вимог стандартів професійної діяльності ВГО АЕБГ та вимог чинного законодавства;

1.3 відмовити у проведенні перевірки згідно із цим Стандартом;

1.4 бути присутнім під час проведення виїзної перевірки;

1.5 на гарантування конфіденційності згідно із цим Стандартом;

1.6 одержувати один примірник акта перевірки та Вимоги ВГО АЕБГ (викладеної у разі потреби окремим документом), акта про відмову у проведенні перевірки, ознайомлюватися з ними та висловлювати до них свої зауваження;

1.7 виконувати рекомендації суб’єкта контролю, отримувати від нього консультації, що стосуються питань (предмета) перевірки;

1.8 оскаржувати до ВГО АЕБГ неправомірні дії суб’єкта контролю та Вимоги ВГО АЕБГ;

1.9 замовити дослідження згідно із статтею 14 цього Стандарту;

1.10 користуватись іншими правами, визначеними цим Стандартом.

2. Член ВГО АЕБГ, щодо якого проводиться перевірка, зобов’язаний:

2.1 допустити суб’єкта контролю до проведення перевірки, якщо інше не передбачено цим Стандартом, та створити необхідні умови для проведення перевірки;

2.2 виконувати Вимоги ВГО АЕБГ;

2.3 надавати суб’єкту контролю, у визначених ним порядку і строки, особисто завірені документи (інформацію), що є необхідними для проведення перевірки, а також звітність, обов’язок надання якої встановлено стандартами професійної діяльності ВГО АЕБГ чи іншими актами ВГО АЕБГ, письмові пояснення, довідки, інші відомості, що стосуються питань (предмета) перевірки;

2.4 надавати по акту суб’єкту контролю об’єкти дослідження;

2.5 виконувати інші обов’язки, визначені цим Стандартом.

Стаття 13. Права та обов’язки суб’єктів контролю

1. Суб’єкт контролю має право:

1.1 вимагати від члена ВГО АЕБГ, щодо якого проводиться перевірка, у тому числі визначати для цього необхідний порядок і строки:

1.1.1 усунення виявлених порушень вимог стандартів професійної діяльності ВГО АЕБГ;

1.1.2 припинення рішень, дій чи бездіяльності, які перешкоджають проведенню перевірки;

1.1.3 подання завірених ним документів (інформації), що є необхідними для проведення перевірки, а також звітності, обов’язок надання якої встановлено стандартами професійної діяльності ВГО АЕБГ чи іншими актами ВГО АЕБГ;

1.1.4 подання письмових пояснень, довідок, інших відомостей, що стосуються питань (предмета) перевірки;

1.2 призначати дослідження згідно із статтею 14 цього Стандарту, а також отримувати у члена ВГО АЕБГ, щодо якого проводиться перевірка, об’єкти дослідження згідно із цим Стандартом;

1.3 через ВГО АЕБГ звертатись до третіх осіб (у тому числі інших саморегулівних організацій у сфері архітектурної діяльності) з проханням надати інформацію (документи), необхідність у якій (яких) виникла під час проведення перевірки;

1.4 фіксувати процес проведення перевірки чи кожної окремої дії засобами аудіо- фото- та відеотехніки;

1.5 ознайомлюватись з необхідними для проведення перевірки документами та одержувати від члена ВГО АЕБГ, щодо якого проводиться перевірка, пояснення, у тому числі письмові, довідки, документи, матеріали, відомості з питань, що виникають під час перевірки, а у разі необхідності їх копії;

1.6 користуватись іншими правами, визначеними цим Стандартом.

2. Суб’єкт контролю зобов’язаний:

2.1 повно, об’єктивно та неупереджено проводити перевірку у межах повноважень, передбачених цим Стандартом;

2.3 проводити перевірки згідно із цим Стандартом та, за їх результатами, складати акти перевірок;

2.4 дотримуватись правил професійної етики та норм моралі у взаємовідносинах із членом ВГО АЕБГ, щодо якого проводиться перевірка;

2.5 не втручатись та не перешкоджати професійній діяльності члена ВГО АЕБГ, щодо якого проводиться перевірка, під час проведення перевірки. Не вважаються втручанням та перешкоджанням реалізація суб’єктом контролю повноважень, визначених цим Стандартом;

2.6 забезпечувати нерозголошення комерційної таємниці, що стає доступною під час проведення перевірки, та дотримуватись вимог Закону України «Про інформацію»;

2.7 ознайомити члена ВГО АЕБГ, щодо якого проводиться перевірка, з результатами перевірки;

2.8 надавати члену ВГО АЕБГ, щодо якого проводилася перевірка, рекомендації щодо питань (предмета) перевірки;

2.9 виконувати інші обов’язки, визначені цим Стандартом.

Стаття 14. Дослідження та його об’єкти

1. Для цілей цього Стандарту дослідженням вважається будь-яка експертиза, дослідження спеціаліста чи інша діяльність, у тому числі професійна оціночна діяльність, що виконуються особами, які мають спеціальні знання, уміння, навички, з метою встановлення обставин, що стосуються питань (предмета) перевірки та не можуть бути встановлені суб’єктом контролю.

2. Об’єктами дослідження є зразки (матеріали) та/або документи, що необхідні для її проведення. Після проведення дослідження його об’єкти повертаються їх власнику, крім випадків коли проведення дослідження вимагало їх знищення та/або суттєвого пошкодження.

3. Призначення дослідження здійснюється за рішенням суб’єкта контролю, погодженого із ВГО АЕБГ. Отримання від члена ВГО АЕБГ, щодо якого проводиться перевірка, об’єктів дослідження здійснюється на підставі акта. Дослідження може бути замовлене членом ВГО АЕБГ, щодо якого проводиться перевірка.

4. Витрати на проведення дослідження здійснюються згідно із статтею 15 цього Стандарту.

Стаття 15. Витрати на проведення перевірок

1. Витратами на проведення перевірок є:

1.1 витрати на проведення дослідження;

1.2 витрати на транспорт, на проживання суб’єкта контролю (членів комісії з перевірки) та члена ВГО АЕБГ, щодо якого проводиться перевірка;

1.3 інші витрати, яких зазнає ВГО АЕБГ та/або її член, щодо якого проводиться перевірка, пов’язані із здійсненням перевірки.

2. Витрати на проведення дослідження покладаються на члена ВГО АЕБГ, щодо якого проводиться перевірка, якщо він його замовив. В інших випадках такі витрати покладаються на ВГО АЕБГ, якщо інше не встановлено домовленістю між ВГО АЕБГ та її членом.

3. Витрати, що їх зазнає:

3.1 ВГО АЕБГ, покладаються на останню, якщо інше не встановлено домовленістю між ВГО АЕБГ та її членом, щодо якого проводиться перевірка;

3.2 член ВГО АЕБГ, щодо якого проводиться перевірка, покладаються на останнього, якщо інше не встановлено домовленістю між ВГО АЕБГ і таким членом.

Стаття 16. Гарантії конфіденційності

1. Особи, що входять до складу органів управління ВГО АЕБГ, працівники її виконавчого апарату, а також суб’єкти контролю не мають права без згоди:

1.1 члена ВГО АЕБГ, щодо якого проводиться перевірка, поширювати конфіденційну інформацію про нього, якщо інше не встановлено законом;

1.2 третіх осіб, поширювати щодо них конфіденційну інформацію, якщо інше не встановлено законом.

2. Обробка та захист персональних даних здійснюється відповідно до Конституції України, законів України «Про захист персональних даних», «Про інформацію» та інших нормативно-правових актів.

ПРИЙНЯТО

Правлінням всеукраїнської

громадської організації «Асоціація експертів будівельної галузі»

(протокол від 09.07.2014 № 5)


Стандарт професійної діяльності 3

«Відшкодування збитків, завданих споживачам унаслідок виконання (надання) членами всеукраїнської громадської організації «Асоціація експертів будівельної галузі» робіт (послуг) неналежної якості»


Стаття 1. Предмет регулювання Стандарту

1. Цей Стандарт визначає механізм відшкодування збитків, завданих споживачам унаслідок виконання (надання) членами всеукраїнської громадської організації «Асоціація експертів будівельної галузі» (ВГО АЕБГ) робіт (послуг) неналежної якості.

2. Механізм відшкодування збитків – це система заходів, спрямованих на покриття ВГО АЕБГ збитків, завданих споживачам унаслідок виконання (надання) членом ВГО АЕБГ робіт (послуг) неналежної якості, за рахунок компенсаційної виплати з компенсаційного фонду.

3. Вимоги Стандарту є обов’язковими для виконання всіма членами ВГО АЕБГ.

4. Цей Стандарт, у разі набуття у встановленому законодавством порядку

ВГО АЕБГ статусу саморегулівної організації (СРО), є стандартом професійної діяльності цієї СРО обов’язковим для всіх членів ВГО АЕБГ, які у зв’язку з цим набудуть
статусу членів СРО.
формулою: Рцчв = Свкф/(Кіч – 1), де:
Правління ВГО АЕБГ, уточнювати у нього інформацію, що міститься у поданих ним документах, пропонувати йому подати додаткову інформацію та/або належно оформити документи та/або подати їх у повному обсязі (подати документи, яких не вистачає);

Стаття 2. Визначення термінів

1. У цьому Стандарті наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

1.1 збитки – витрати, що є наслідком винного неналежного виконання (надання) членом ВГО АЕБГ робіт (послуг) щодо об’єкта архітектури, яких споживач зазнав у зв’язку із знищенням або пошкодженням об’єкта архітектури, а також витрати, які, у зв’язку із цим, споживач зробив або мусить зробити для відновлення свого порушеного речового права на об’єкт архітектури;

1.2 компенсаційний фонд – фонд цільового використання утворений саморегулівною організацією, який формується виключно у грошовій формі;

1.3 компенсаційна виплата – сплата ВГО АЕБГ споживачу збитків, для відшкодування яких недостатньо коштів здійсненого страхового відшкодування, у разі настання субсидіарної (додаткової) відповідальності ВГО АЕБГ згідно із цим Стандартом;

1.4 об’єкт архітектури – належний споживачу на підставі речового права закінчений будівництвом об’єкт, прийнятий в експлуатацію згідно із законодавством, роботи (послуги) щодо якого, на замовлення споживача, виконував (надавав) член ВГО АЕБГ;

1.5 послуги – послуги, які надаються ВГО АЕБГ відповідно до Статуту;

1.6 роботи – роботи з експертизи та обстеження у будівництві;

1.7 споживачі – фізичні та/або юридичні особи на замовлення яких член ВГО АЕБГ виконує роботи та/або надає послуги;

1.8 страхове відшкодування – страхова виплата, яка здійснюється страховиком у межах страхової суми за договором страхування цивільно-правової (майнової) відповідальності члена ВГО АЕБГ перед споживачем (далі – договір страхування), у зв’язку із завданням останньому збитків та на його користь.

Стаття 3. Страхування цивільно-правової (майнової) відповідальності члена ВГО АЕБГ перед споживачем

1. Страхування цивільно-правової (майнової) відповідальності члена ВГО АЕБГ перед споживачем здійснюється у відповідності до вимого чинного законодавства.

2. Договір страхування може укладатися між страховиком з однієї сторони та членом ВГО АЕБГ (страхувальником), від імені та в інтересах якого за бажанням останнього на підставі договору доручення може діяти ВГО АЕБГ, в особі її голови правління, з другої сторони.

Стаття 4. Формування компенсаційного фонду

1. Рішення про утворення компенсаційного фонду приймає ВГО АЕБГ. Таким рішенням обов’язково встановлюється мінімальний розмір компенсаційного фонду.

2. Мінімальний розмір компенсаційного фонду переглядається ВГО АЕБГ, як правило, один раз на рік за результатами аналізу діяльності ВГО АЕБГ та її членів за попередній рік (півріччя, квартал тощо).

3. Джерелами формування компенсаційного фонду є:

3.1 сплачена частина членських внесків згідно із Статутом ВГО АЕБГ;

3.2 доходи від розміщення коштів компенсаційного фонду згідно із договорами банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку та/або в ощадних (депозитних) сертифікатах;

3.3 інші джерела, незаборонені законом.

4. Компенсаційний фонд формується у національній валюті України.

Стаття 5. Використання компенсаційного фонду

1. У порядку та на умовах, визначених цим Стандартом, ВГО АЕБГ несе субсидіарну (додаткову) відповідальність за зобов’язаннями члена ВГО АЕБГ щодо сплати (відшкодування) завданих ним споживачу збитків у межах мінімального розміру утвореного компенсаційного фонду, якщо більший його розмір не встановлено ВГО АЕБГ.

2. Забороняється здійснення будь-яких виплат із компенсаційного фонду, окрім визначених частиною 3 цієї статті.

3. Виплатами є:

3.1 компенсаційна виплата;

3.2 розміщення коштів компенсаційного фонду згідно із договорами банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку та/або в ощадних (депозитних) сертифікатах;

3.3 вкладення коштів компенсаційного фонду в іноземну вільноконвертовану валюту;

3.4 повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до компенсаційного фонду;

3.5 оплата витрат, пов’язаних із здійсненням виплат, вказаних у пунктах 3.1-3.4 частини 3 цієї статті.

4. Виплата вказана у:

4.1 пунктах 3.1-3.3 частини 3 цієї статті здійснюється на підставі рішення ВГО АЕБГ про проведення відповідної виплати;

4.2 пункті 3.4 частини 3 цієї статті здійснюється на підставі письмової обґрунтованої заяви особи, яка помилково або надміру сплатила (перерахувала) кошти до компенсаційного фонду;

4.3 пункті 3.5 частини 3 цієї статті здійснюється відповідно до підстав вказаних у пунктах 4.1, 4.2 частини 4 цієї статті.

Стаття 6. Відновлення розміру компенсаційного фонду

1. Протягом трьох місяців, з дня проведення компенсаційної виплати, розмір компенсаційного фонду має бути відновлений до розміру, який був до моменту проведення вказаної компенсаційної виплати, але не нижче мінімального розміру компенсаційного фонду.

2. З метою відновлення розміру компенсаційного фонду член ВГО АЕБГ, який завдав збитків споживачу, зобов’язаний протягом сорока п’яти днів, з дня проведення компенсаційної виплати, сплатити до ВГО АЕБГ цільовий членський внесок, розмір якого має дорівнювати такій компенсаційній виплаті. У цьому разі в призначенні платежу зазначається «Цільовий членський внесок для відновлення розміру компенсаційного фонду від ________»./П.І.Б. члена ВГО АЕБГ /

3. У разі невиконання або неналежного виконання членом ВГО АЕБГ обов’язку вказаного у частині 2 цієї статті, ВГО АЕБГ зобов’язує інших своїх членів, згідно із Статутом ВГО АЕБГ, сплатити цільові членські внески для відновлення розміру компенсаційного фонду.

Розмір вказаного внеску для кожного із членів розраховується за

Рцчв – розмір цільового членського внеску, що підлягає сплаті,

Свкф – сума відновлення компенсаційного фонду,

Кіч – кількість членів ВГО АЕБГ.

При цьому, для відновлення розміру компенсаційного фонду, зменшеного проведенням:

- однієї компенсаційної виплати, сума відновлення компенсаційного фонду визначається за формулою: Свкф = Рнцчв, де Рнцчв – розмір вчасно несплаченого членом ВГО АЕБГ цільового членського внеску, вказаного у частині 2 цієї статті;

- двох або більше компенсаційних виплат, сума відновлення компенсаційного фонду визначається за формулою: Свкф = Мркф - Ркфпкв, де:

Мркф – мінімальний розмір компенсаційного фонду,

Ркфпкв – розмір компенсаційного фонду після проведення усіх компенсаційних виплат.

4. Сплата цільових членських внесків вказаних у частині 3 цієї статті провадиться до закінчення строку, визначеного у частині 1 цієї статті. Для цього ВГО АЕБГ направляє членам ВГО АЕБГ, які зобов’язані сплатити такі внески, копію свого рішення про їх сплату.

5. Відновлення розміру компенсаційного фонду, що відбулось без належної участі члена ВГО АЕБГ винного у зменшенні його розміру, не позбавляє останнього обов’язку сплатити на користь ВГО АЕБГ цільовий членський внесок вказаний у частині 2 цієї статті. При цьому згідно зі статтею 619 Цивільного кодексу України, ВГО АЕБГ має право звернутись до свого члена із відповідною регресною вимогою.

6. У разі недостатності коштів компенсаційного фонду для проведення компенсаційної виплати через здійснення виплат, вказаних у пунктах 3.2, 3.3 частини 3 статті 5 цього Стандарту, відновлення компенсаційного фонду має бути здійснено за рахунок цих виплат до прийняття рішення про проведення компенсаційної виплати.

7. Протягом одного місяця з дня проведення виплати, вказаної у пункті 3.5 частини 3 статті 5 цього Стандарту, розмір компенсаційного фонду має бути збільшений на суму, що дорівнює такій виплаті. Таке збільшення робиться за рахунок коштів ВГО АЕБГ.

8. Повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до компенсаційного фонду, не має наслідком відновлення його розміру.

Стаття 7. Проведення компенсаційної виплати

1. Для отримання компенсаційної виплати споживач, якому членом ВГО АЕБГ завдано збитків, звертається до ВГО АЕБГ із письмовою заявою про проведення компенсаційної виплати (далі – заява) за формою, встановленою ВГО АЕБГ. У заяві зазначаються: прізвище, ім’я, по батькові члена ВГО АЕБГ, його місця проживання і роботи (якщо відомо), а також сума збитків, яку вимагає споживач від ВГО АЕБГ.

2. До заяви додаються:

2.1 докази, що підтверджують завдання збитків споживачу та їх розмір; розмір страхового відшкодування, його оплату (здійснення) або відмову у його оплаті (здійсненні) (у разі страхування членом ВГО АЕБГ цивільно-правової (майнової) відповідальності перед споживачем);

2.2 копія письмової вимоги споживача до члена ВГО АЕБГ про відшкодування збитків, разом із доказами її направлення і отримання останнім;

2.3 докази відмови члена ВГО АЕБГ відшкодувати збитки споживачу або зазначення у заяві інформації про неотримання протягом місяця споживачем від члена ВГО АЕБГ відповіді на його вимогу про відшкодування збитків;

2.4 оригінал витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, що містить інформацію про споживача (подається споживачем, який є юридичною особою або фізичною особою-підприємцем);

2.5 копії усіх сторінок паспорта споживача (керівника споживача, якщо споживач є юридичною особою), засвідчені підписом власника цього документа;

2.6 копію реєстраційного номера облікової картки платника податків споживача (керівника споживача, якщо споживач є юридичною особою), засвідчену підписом власника цього документа (не подається, якщо особа відмовилась від прийняття такого номера через свої релігійні переконання, повідомила про це відповідний орган державної влади та має у своєму паспорті необхідну відмітку);

2.7 інформація про відкриття споживачем у банку рахунку із зазначенням повного найменування такого банку, його МФО та номера вказаного рахунку для перерахування компенсаційної виплати.

2.8 інші документи та інформація, які на думку споживача стосуються заяви.

3. Заява та документи, які до неї додаються, мають бути підписані споживачем (керівником споживача, якщо споживач є юридичною особою) та скріплені його печаткою (у разі наявності). Якщо заяву подає (підписує) представник споживача до заяви додається оригінал довіреності або її копія завірена в установленому порядку.

4. Протягом одного місяця з дня отримання заяви ВГО АЕБГ розглядає її та приймає одне з таких рішень:

4.1 провести компенсаційну виплату;

4.2 відмовити у проведенні компенсаційної виплати.

Про прийняте рішення ВГО АЕБГ письмово повідомляє споживача.

5. Рішення про проведення компенсаційної виплати приймається у разі одночасного дотримання умов:

5.1 збитки завдані споживачу внаслідок винного неналежного виконання (надання) членом ВГО АЕБГ робіт (послуг) щодо об’єкта архітектури;

5.2 для відшкодування збитків недостатньо коштів виплаченого (здійсненого) страхового відшкодування (у разі страхування членом ВГО АЕБГ цивільно-правової (майнової) відповідальності перед споживачем);

5.3 член ВГО АЕБГ відмовив споживачу у відшкодуванні збитків або останній не отримав від члена ВГО АЕБГ протягом місяця відповіді на вимогу про відшкодування збитків.

6. Недотримання хоча б однієї із умов, вказаних у частині 5 цієї статті, є підставою для прийняття рішення про відмову у проведенні компенсаційної виплати.

7. Під час розгляду заяви ВГО АЕБГ:

7.1 проводить позапланову перевірку дотримання членом ВГО АЕБГ вимог стандартів професійної діяльності ВГО АЕБГ під час здійснення ним професійної діяльності;

7.2 може направляти запити до юридичних та фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб-підприємців) з метою отримання від них необхідної інформації та документів, що стосуються заяви;

7.3 може запрошувати споживача, що звернувся із заявою, на засідання

7.4 вимагає від члена ВГО АЕБГ подання, в установлені ВГО АЕБГ терміни, письмових пояснень, інформації та документів, що стосуються заяви, а якщо це необхідно – усних пояснень;

7.5 вживає інших заходів, спрямованих на об’єктивний розгляд заяви.

8. Якщо заява не містить достатньої інформації про дотримання умов, вказаних у частині 5 цієї статті, та/або документи, додані до заяви, оформлені з порушенням вимог цього Стандарту та/або подані не в повному обсязі розгляд заяви відкладається відповідно до отримання додаткової інформації та/або належного оформлення документів, що додаються до заяви, та/або подання їх у повному обсязі. Про відкладення розгляду заяви споживач повідомляється письмово із обґрунтуванням причин. Після усунення обставин, які перешкоджали розгляду заяви, розгляд питання щодо проведення компенсаційної виплати поновлюється.

9. Рішення ВГО АЕБГ про проведення компенсаційної виплати або відмову у проведенні такої виплати може бути оскаржене у встановленому законодавством порядку.

Стаття 8. Контроль за дотриманням розміру компенсаційного фонду та умов договору страхування

1. Контроль за дотриманням розміру компенсаційного фонду здійснює уповноважений структурний підрозділ (працівник) апарату ВГО АЕБГ.

Стаття 9. Формування архіву

1. Заява, додатки до неї, прийняті щодо неї рішення, договір страхування, інші документи, що були сформовані при реалізації механізму відшкодування збитків формуються в окрему архівну справу та зберігаються у ВГО АЕБГ у визначеному нею порядку.

2. Формування архіву здійснюється за конкретними членами ВГО АЕБГ та виконуваними (надаваними) ними роботами (послугами) щодо відповідних об’єктів архітектури.

3. Обробка та захист персональних даних здійснюється відповідно до Конституції України, законів України «Про захист персональних даних», «Про інформацію» та інших нормативно-правових актів.

ПРИЙНЯТО

Рішенням Правління всеукраїнської громадської 

організації «Асоціація експертів будівельної галузі»

29.10.2014 № 8

Порядок реалізації делегованого повноваження щодо проведення професійної атестації експертів


І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає процедуру реалізації саморегулівною організацією у сфері архітектурної діяльності всеукраїнської громадської організації «Асоціація експертів будівельної галузі» (СРО АЕБГ) делегованих їй Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (далі – Мінрегіон) повноважень щодо проведення професійної атестації експертів (далі – делеговані повноваження).

1.2. Порядок розроблений відповідно до Закону України 
«Про архітектурну діяльність», Порядку реєстрації саморегулівних організацій у сфері архітектурної діяльності, затвердженого наказом Мінрегіону від 13 травня 2014 р. № 137, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 29 травня 2014 р. за № 573/25350, Порядку делегування повноважень саморегулівним організаціям у сфері архітектурної діяльності, затвердженого наказом Мінрегіону від 13 жовтня 2014 року № 282, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 жовтня 2014 року за № 1369/26146, та Статуту АЕБГ.

1.3. СРО АЕБГ набуває делегованих їй повноважень з дня опублікування Мінрегіоном рішення про делегування їй таких повноважень в офіційному виданні, визначеному Мінрегіоном. Делеговані повноваження СРО АЕБГ не можуть бути делеговані третім особам. Делеговані повноваження припиняються з підстав, визначених Порядком делегування повноважень саморегулівним організаціям у сфері архітектурної діяльності, затвердженого наказом Мінрегіону від 13 жовтня 2014 року № 282, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 жовтня 2014 року за № 1369/26146 (далі – Порядок).

ІІ. Атестаційна архітектурно-будівельна комісія

2.1. Для здійснення делегованого повноваження СРО АЕБГ утворює Атестаційну архітектурно-будівельну комісію (дали - Атестаційна комісія).

2.2. Делеговані повноваження здійснюються Атестаційною комісією відповідно до вимог Закону України «Про архітектурну діяльність», Порядку проведення професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 року № 554, наказів Мінрегіону від 25 червня 2011 року № 93 «Про затвердження Положення про Атестаційну архітектурно-будівельну комісію», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15 липня 2011 року за № 878/19616, від 01 вересня 2011 року № 172 «Про затвердження Порядку внесення плати за проведення професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, та її розмірів», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 19 вересня 2011 року за № 1099/19837, Порядку делегування повноважень саморегулівним організаціям у сфері архітектурної діяльності, затвердженого наказом Мінрегіону від 13 жовтня 2014 року № 282, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 жовтня 2014 року за № 1369/26146, від 13 жовтня 2014 № 281 «Про внесення змін до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 15 грудня 2011 року № 342», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 жовтня 2014 року за № 1368/26145, та з урахуванням кваліфікаційних характеристик професій працівників.

2.3. Атестаційна комісія відповідно до покладених на неї завдань:

1) приймає від експерта (виконавця), який має намір отримати кваліфікаційний сертифікат, документи, передбачені статтею 17 Закону України «Про архітектурну діяльність» та пунктом 6 Порядку проведення професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 року № 554;

2) забезпечує розгляд поданих документів, організовує проведення іспиту, встановлює відповідність виконавця кваліфікаційним вимогам і підтвердження його професійної спеціалізації, рівня кваліфікації і знань;

3) приймає рішення про:

видачу кваліфікаційного сертифіката;

відмову у видачі кваліфікаційного сертифіката;

видачу дубліката кваліфікаційного сертифіката у разі його втрати або пошкодження;

позбавлення виконавця кваліфікаційного сертифіката;

обмін кваліфікаційного сертифіката;

надання рекомендацій виконавцю, позбавленому кваліфікаційного сертифіката, щодо підвищення кваліфікації за відповідними програмами за напрямом професійної атестації.

4) скасовує свої рішення про видачу кваліфікаційного сертифіката.

5) видає виконавцю кваліфікаційний сертифікат (дублікат кваліфікаційного сертифіката).

6) подає Мінрегіону відомості, необхідні для ведення реєстру атестованих осіб протягом двох робочих днів після прийняття відповідного рішення.

7) письмово у терміни, визначені законодавством, надсилає виконавцю повідомлення про:

прийняття рішення про відмову у видачі кваліфікаційного сертифіката з відповідним обґрунтуванням;

прийняття рішення про позбавлення кваліфікаційного сертифіката із зазначенням підстав та вимогою повернути кваліфікаційний сертифікат;

надання рекомендацій щодо проходження виконавцем підвищення кваліфікації.

8) забезпечує постійне зберігання документів, поданих для проведення професійної атестації відповідно до законодавства.

9) розглядає звернення виконавців з питань проведення професійної атестації та приймає рішення в межах своїх повноважень.

10) готує та надає, у разі необхідності, Мінрегіону пропозиції щодо удосконалення проведення професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури.

2.4. Керівництво діяльністю Атестаційної комісії здійснює її Голова.

2.5. Персональний склад та структура Атестаційної комісії визначаються рішенням СРО АЕБГ.

До складу Атестаційної комісії входять Голова, заступник Голови, секретар, представники Мінрегіону, а також висококваліфіковані фахівці за напрямом професійної атестації. У складі Атестаційної комісії можуть утворюватися секції професійною спеціалізацією. Професійну атестацію експертів, які проводять експертизу проектної та містобудівної документації щодо дотримання нормативів з питань санітарного і епідеміологічного благополуччя населення, екології, охорони праці, енергозбереження, пожежної, техногенної, ядерної та радіаційної безпеки, проводить секція, до складу якої включаються представники відповідних центральних органів виконавчої влади. Рішення секцій з питань видачі кваліфікаційного сертифіката, відмови в його видачі, позбавлення виконавця кваліфікаційного сертифіката затверджується президією Атестаційної комісії в порядку передбаченому Статутом СРО.

2.6. Члени Атестаційної комісії діють на громадських засадах.

2.7. Регламент роботи Атестаційної комісії затверджується рішенням СРО АЕБГ з дотриманням вимог цього Порядку.

2.8. Атестаційна комісія має свій бланк і штамп.

2.9. Рішення Атестаційної комісії оформлюються протоколом.

2.10. Матеріально-технічне, організаційне забезпечення діяльності Атестаційної комісії здійснюється СРО АЕБГ.

ІІІ. Професійна атестація експертів

3.1. Основними етапами професійної атестації є: проведення іспиту та видача (обмін) кваліфікаційного сертифіката.

З цією метою Атестаційна комісія забезпечує:

прийняття та розгляд заяв виконавців з доданими до них документами, формування їх особистих справ;

організацію та проведення іспитів;

прийняття рішень щодо видачі кваліфікаційних сертифікатів у строки, передбачені Законом України «Про архітектурну діяльність, видачу кваліфікаційних сертифікатів та подання відомостей Мінрегіону для ведення реєстру атестованих осіб;

постійне зберігання документів щодо проведення професійної атестації.

3.2. СРО АЕБГ сприяє підвищенню кваліфікації виконавців за відповідною програмою за напрямом професійної атестації.

3.3. Виконавці вносять плату за проведення професійної атестації відповідно до Порядку внесення плати за проведення професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, та її розмірів, затвердженого наказом Мінрегіону від 01 вересня 2011 року № 172, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 вересня 2011 р. за № 1099/19837.

3.4. З метою забезпечення належного рівня та безперебійності проведення професійної атестації виконавців Атестаційна комісія:

затверджує програму підвищення кваліфікації виконавців за напрямом професійної діяльності експертів;

забезпечує функціонування Атестаційної комісії у регіонах;

встановлює порядок проведення іспитів.

3.5. Рішення про відмову у видачі або позбавлення кваліфікаційного сертифіката приймається виключно з підстав, визначених Законом України «Про архітектурну діяльність» та Порядком проведення професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 року № 554.

IV. Обов’язки СРО щодо реалізації делегованих повноважень та контроль за їх виконанням

4.1. Обов’язки СРО АЕБГ щодо реалізації делегованих повноважень та контроль за їх виконанням здійснюються згідно з Порядком делегування повноважень саморегулівним організаціям у сфері архітектурної діяльності, затвердженого наказом Мінрегіону від 13 жовтня 2014 року № 282, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 жовтня 2014 року за № 1369/26146.

МЫ В СОЦСЕТЯХ